Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolejnym krokiem jest uruchomienie akcji ankietyzacyjnej dla zdefiniowanej i zablokowanej ankiety. W tym celu klikamy na Ankietyzacja na dole ekranu (patrz obrazek zamieszczony poniżej)

Przechodzimy do kolejnego ekranu gdzie przy użyciu przycisku Dodaj, określamy szczegóły ankietyzacji. Wpisujemy jej nazwę, wybieramy semestr, którego dotyczy, określamy datę rozpoczęcia (godzina 0:00 początek), datę zakończenia (godzina 23:59 koniec) oraz datę publikacji wyników.

Ponownie mamy możliwość zaznaczenia opcji Informuj o stuprocentowym wypełnieniu oraz zmiany lub uzupełnienia pola Treść powiadomienia. Na koniec tego kroku używając przycisku Zapisz ankietyzację zatwierdzamy jej opublikowanie w zdefiniowanym czasie.

Należy zwrócić uwagę na uzupełnienie pól w języku angielskim. Umożliwi to wypełnienie tej samej ankiety w języku angielskim.

Tutaj również istnieje możliwość dodania kolejnej akcji ankietyzacyjnej opartej o zapisaną i zablokowaną definicję ankiety. W tym celu należy użyć umieszczonego pod tabelą zbiorczą przycisku Dodaj.

Pole Nauczyciele objęci ankietyzacją pozwala ograniczyć grupę nauczycieli, o których zostaną rozesłane ankiety w ramach danej akcji ankietyzacyjnej. Kliknięcie w przycisk Zmień wyświetla okno z listą nauczycieli prowadzących zajęcia na wydziale zgodnym z wydziałem określonym w definicji ankiety, oraz w semestrze wybranym dla danej akcji ankietyzacyjnej. Pozostawienie listy nauczycieli pustej jest równoznacznej z wybraniem opcji Wszyscy, która oznacza, że ankiety zostaną rozesłane jak dotychczas.
Jeżeli nie skorzystamy z dopisania nauczycieli w tym miejscu systemu i pozostawimy ustawienie na Wszyscy, ankieta dołączona zostanie w procesie dopisywania do wszystkich nauczycieli przypisanych do zajęć w danym semestrze.


Powiązane artykuły