Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce Aparatura naukowa zebrana jest aparatura jaka została dodana do systemu przez osoby do tego upoważnione, a która jest oznaczona jako dane publiczne. Jeśli dane nie są upublicznione, widzi je tylko właściciel, wskazany w polu opiekun aparatury.