Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uzupełnieniu wszystkich pytań, które powinny znaleźć się w danej ankiecie, kolejnym krokiem jest zapisanie definicji ankiety (polecenie Zapisz definicję ankiety). Polecenie to zostało omówione w innej podsekcji instrukcji ankiet.

Przykładowy widok ekranu zawierający zdefiniowaną ankietę przedstawiono poniżej:

Warto w tym momencie skorzystać z funkcji Widok studenta aby po jego użyciu móc zobaczyć widok przygotowywanej ankiety od strony studenta. Widok przykładowy tej funkcjonalności prezentuje poniższy zrzut z ekranu:

Przed kolejnym krokiem należy wykonać jeszcze operację blokady bieżącej ankiety, wykorzystując do tego celu przycisk Zablokuj widoczny na dole powyższego zrzutu z ekranu.

Należy pamiętać, że akcję ankietyzacyjną, która opisana jest w kolejnej podsekcji niniejszej instrukcji, można wykonać tylko i wyłącznie dla zablokowanej definicji ankiety.

Blokadę taką stosujemy dla zabezpieczenia bieżącej, gotowej ankiety, przed omyłkowo wprowadzanymi modyfikacjami, nie mogącymi mieć miejsca tym bardziej, w przypadku już uruchomionej akcji ankietyzacyjnej.