Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Podstawowe pojęcia

Archiwizacja kursu polega na:

 • ukryciu kursu przed studentami,
 • zmianie ról edycyjnych w kursie (Prowadzący, Menedżer itp.) na Prowadzącego bez praw edycji,
 • usunięciu w ustawieniach kursu wskazania daty archiwizacji kursu (ponieważ została już wykonana), wyłączeniu w ustawieniach kursu powiadomienia o archiwizacji (ponieważ została już wykonana) oraz oznaczeniu kursu jako zarchiwizowany,
 • przeniesieniu kursu do ukrytej kategorii kursów archiwizowanych na platformie eNauczanie PG,
 • pozostawieniu treści, ocen i listy studentów znajdujących się w kursie – dla celów dokumentacyjncyh.

Prowadzący nie traci całkowitego dostępu do kursu będącego w archiwizacji, lecz zachowuje dostęp w trybie tylko do odczytu.

Archiwizacja jest procesem jednokierunkowym, nie można jej odwrócić z poziomu interfejsu platformy.
Dzięki Centrum Archiwizacji zadanie archiwizacyjne można wykonać jednocześnie z utworzeniem kopii dotychczasowego kursu, na przykład z przeznaczeniem na nowy semestr. Szczegóły podane są w dalszej części instrukcji.

Kopiowanie kursu polega na:

 • utworzeniu kopii kursu w kategorii, w której znajdował się kurs źródłowy (utworzona kopia będzie posiadać odrębny numer kursu i będzie posiadać dotychczasową treść skopiowanego kursu),
 • dodania do jego nazwy końcówki „- Nowy” lub „- Kopia”/„- Kopiuj”, a do krótkiej nazwy wygenerowanego ciągu 3 znaków w celu zagwarantowania jego unikalności (zarówno nazwa, jak i nazwa skrócona może być następnie zmieniona przez prowadzącego podczas edycji ustawień kursu),
 • ukryciu kursu dla uczestników w celu umożliwienia przygotowania treści przed oficjalną publikacją,
 • usunięciu dotychczasowych wszystkich uczestników poza Prowadzącymi, Menedżerami i Prowadzącymi bez praw edycji,
 • wyczyszczeniu daty archiwizacji kursu oraz daty powiadomienia – w ustawieniach kursu.

Kopiowanie pozwala na ponowne wykorzystanie stworzonych do tej pory treści w kursie, na przykład w związku z nową edycją kursu w danym semestrze.

Korzystanie z Centrum Archiwizacji

W ogólnych ustawieniach kursu dostępna jest sekcja Archiwizacja kursu.

Włączenie daty archiwizacji kursu spowoduje automatyczne uruchomienie procesu archiwizacji kursu w podanym terminie. Sugerowaną datą jest data po ukończeniu sesji poprawkowej danego semestru.

Włączenie terminu przypomnienia spowoduje wyświetlenie komunikatu w kursie o nadchodzącej archiwizacji. Jeżeli termin przypomnienia nie został wybrany, system automatycznie wyświetli w kursie powiadomienie na 15 dni przed zaplanowanym terminem archiwizacji.

Opcja Kurs archiwizowany ma znaczenie techniczne i domyślnie jest zablokowana do edycji. System samoczynnie obsługuje to pole i nie ma potrzeby jego zmiany przez użytkownika.

Widok Centrum Archiwizacji w menu kursu (pod ikoną koła zębatego)

Po wejściu w dany kurs wyświetlany jest jego widok ogólny. Kliknij na ikonę koła zębatego i z wyświetlonego menu wybierz opcję Archiwizacja.


Spowoduje to wyświetlenie Centrum Archiwizacji, które udostępnia trzy przyciski:

 • Utwórz kopię i archiwizuj przenosi użytkownika do procesu tworzenia kopii, co będzie sygnalizować pasek postępu. Należy cierpliwie zaczekać do jej utworzenia i nie odświeżać strony (ze względów wydajnościowych system nie wykonuje zadania natychmiast na żądanie, lecz ustawia zadanie w kolejce bieżących zadań; w przypadku rozbudowanych kursów może to potrwać nawet dłużej niż 30 minut).
  Po przygotowaniu kopii, wyświetlany jest przycisk z możliwością natychmiastowej archiwizacji kursu źródłowego (z którego utworzona została przed chwilą kopia). Zadanie to pomija ewentualnie ustawiony termin automatycznej archiwizacji w ramach kursu.
 • Archiwizuj teraz – realizuje natychmiastową archiwizację kursu (niezależnie od ewentualnie ustawionego terminu automatycznej archiwizacji w ramach kursu)
 • Przejdź do ustawień kursu – stanowi skrót prowadzący do ustawień ogólnych kursu. Dzięki temu można szybko przejść np. do sekcji Archiwizacja kursu.Powiązane artykuły