Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Instrukcja krok po kroku

Aby dodać laboratorium do ewidencji należy: 

  1. w zakładce Laboratorium należy wybrać opcję: Dodaj nowe laboratorium (opcja znajduje się na dole strony) i wypełnić pola formularza:


2.  Po wypełnieniu przez osobę uprawnioną nazwy laboratorium, nazwy katedry oraz podaniu informacji dotyczącej kierownika oraz asystentów,  system wysyła do wskazanego kierownika wiadomość e-mail z informacją o zarejestrowaniu wpisu do ewidencji i potrzebie uzupełnienia danych.
Kierownik powinien uzupełnić brakujące dane. Istnieje możliwość zapisania kopii roboczej. Przycisk ‘Zapisz kopię roboczą’, dzięki któremu można w każdej chwili wrócić do edycji danego laboratorium, przed wysłaniem danych do weryfikacji i zatwierdzenia znajduje się na dole strony pod formularzem. 
Podczas wypełniania formularza część danych można wybrać z rozwijalnych list. Informacje o osobach wpisuje się wybierając osobę z listy wszystkich pracowników Politechniki Gdańskiej, np. kierownika, czy osoby wykonujące badania. Dyscypliny NCN również podaje się dokonując wyboru z rozwijanej listy. Pozostałe pola są polami tekstowymi do opisu. Należy pamiętać, żeby w pola tekstowe dotyczące danych kontaktowych nie podawać żadnych danych osobistych (np. prywatny numer telefonu). Pole ‘Rodzaje badań’ jest listą, która tworzy się po wprowadzeniu wykonywanych badań i prowadzonych prac:

Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi. Bez ich wypełnienia system nie pozwoli na przejście do kolejnego kroku.

W formularzu dostępne są pola umożliwiające zaznaczenie wybranych opcji  (checkbox). W ten sposób można oznaczyć profil laboratorium. Jeśli laboratorium ma profil badawczo-dydaktyczny, należy zaznaczyć dwa checkboxy.

3. Podczas uzupełniania wpisu o laboratorium, kierownik ma możliwość dodania informacji dotyczącej realizowanych i/ lub zakończonych zadań/zleceń:

4. Aby dodać zlecenie, należy kliknąć ‘Dodaj’ w sekcji ‘Zlecenia’, a następnie wypełnić formularz.

5. Jeśli zlecenie ma być ogólnie dostępne i widoczne, w formularzu edycji należy zaznaczyć checkbox: dane publiczne.

Podczas edycji można uzupełnić wpis o aparaturę jaka znajduje się i jest wykorzystywana w danym laboratorium. Po kliknięciu Dodaj w sekcji Aparatura wyświetli się okno, w którym przy pomocy filtrów wyszukiwania można wyszukać aparaturę naukową. W wynikach wyszukiwania jest dostępna aparatura o statusie zatwierdzona, a  która nie została przypisana do żadnego laboratorium.

Po zakończeniu wprowadzania danych, osoba uzupełniająca informacje lub dokonująca zmian musi odesłać wypełniony formularz z danymi o laboratorium do weryfikacji i zatwierdzenia. Zaakceptowanie wpisu przez osobę zatwierdzającą powoduje zmianę statusu laboratorium na Zatwierdzone.

Jeżeli edycja dotyczy podstawowych danych: nazwy laboratorium, jednostki organizacyjnej, czy osoby kierownika to zmieniony wpis wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia (Patrz zdjęcie poniżej). Edycja pozostałych danych w zatwierdzonym wcześniej wpisie nie wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia.

6. Z poziomu Laboratorium można utworzyć ofertę usługową:

Aby dodać ofertę należy w szczegółach laboratorium wybrać zakładkę Oferta. Następnie należy wypełnić wymagane pola. Pole ‘Rodzaje badań’ jest listą kierunków badań wykonywanych w laboratorium, które zostały wprowadzone podczas wypełniania formularza danych szczegółowych o laboratorium.  Jako ‘Referencje’ podaje się zadania i zlecenia wykonane w laboratorium, wybrane  z listy wszystkich dostępnych wprowadzonych zleceń. Dodaje się je do oferty, zaznaczając pola (checkbox) na liście, która wyświetli się po kliknięciu ‘Dodaj referencję’.
W ofercie można umieścić informacje o wykorzystywanej w trakcie badań aparaturze. W tym celu należy w pierwszym kroku stworzyć grupę aparatury, a następnie z listy, która wyświetli się po kliknięciu ‘Dodaj aparaturę’ wybrać określone urządzenia, zestawy pomiarowe lub stanowiska badawcze:

Jeśli oferta ma być dostępna i widoczna dla wszystkich użytkowników, należy zaznaczyć pole (checkbox): Dane publiczne.


Powiązane artykuły