Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu złożenia wniosku w wybranych programach grantów wewnętrznych IDUB należy zalogować się do systemu Moja PG https://moja.pg.edu.pl/ i wybrać zakładkę Granty


Aktualnie nabory elektroniczne będą prowadzone dla programów Argentum, Aurum, Technetium, Plutonium.


Nastęnie przechodzimy do zakładki Wnioski -> Moje wnioski i wybieramy ikonę Dodaj

(zakładki administracja, słowniki i lista wniosków są widoczne tylko dla obsługujących dany program)

W kolejnym kroku wybieramy typu programu (np. Badawczy), wskazujemy program, do którego chcą Państwo złożyć wniosek (np. Argentum Triggering Research Grants) oraz wskazujemu nabór (np. Argentum 2022/23)


W zależności od programu wniosek może być dostępny w tylko w języku angielskim lub polskim i angielskim. W celu zmiany języka należy kliknąć odpowiednio PL lub EN w górnym prawym rogu ekranu.


W wygenerowanym wniosku należy wypełnić dane rejestracyjne (eng. Registration data):

✓ tytuł projektu;
✓ tytuł projektu w języku angielskim;
✓ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (klikając zielony plus „wybierz” lub ang. „choose”);
✓ Imię i Nazwisko kierownika projektu (klikając zielony plus „wybierz” lub ang. „choose”);

W przypadku programów Argentum, Aurum, Plutonium i Technetium wnioskodawca oraz kierownik projektu to ta sama osoba.

✓ centrum POB (wybrać z listy rozwijanej);
✓ jednostkę administracyjną, w której zatrudniony jest kierownik projektu;
✓ dziedzina a następnie dyscyplina naukowa zgodna z tematyką wniosku projektowego;
✓ na dole wniosku należy wskazać kierownika jednostki organizacyjnej, który będzie zatwierdzać wniosek (np. dziekan);


Każde pole oznaczone czerwoną gwiazdką musi być wypełnione przez Użytkownika składającego wniosek. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego zapisania kopii roboczej wniosku, złożenia wniosku i przejścia do kolejnych etapów składania wniosku.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji ogólnych (eng. General Information) i wprowadzenie okresu realizacji projektu. Okres realizacji projektu można wybrać poprzez kliknięcie ikony Kalendarz i wybranie konkretnych dat.

Realizacje projektu można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące po zakończeniu naboru w przypadku wniosków składanych w trybie konkursowym lub 3 miesiące od daty złożenia wniosków w trybie ciągłym. Dodatkowo data rozpoczęcia nie może być późniejsza niż 6 miesięcy po zakończeniu naboru (tryb konkursowy) lub złożeniu wniosku (tryb ciągły). W sytuacji gdy termin oceny merytorycznej ulegnie przedłużeniu data rozpoczęcia projektu ulegnie przesunięciu.

We wniosku należy uzupełnić pola dot. doświadczenia badawczego/naukowego Wnioskodawcy i opisu składanego projektu.
W zależności od specyfiki programu grantowego pola będą się różnić wymaganymi informacjami oraz długością tekstu. Przy każdym z pól znajduje się ikona znaku zapytania, która podpowiada rodzaj wymaganych informacji. Proszę uzupełnić pola z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w ikonach pytajnika. Liczba znaków w danych polach jest ograniczona.

Można zapisać kopię roboczą wniosku po wypełnieniu wszystkich pól z czerwoną gwiazdką za pomocą przycisku Zapisz. W celu powrotu do edycji wniosku należy wejść w moduł Granty -> WnioskiMoje wnioski następnie wybrać wniosek z tabelki i kliknąć w symbol ołówka. Za pomocą symbolu lupy można podejrzeć szczegóły wniosku bez edytowania.


Następnym krokiem jest wprowadzenie budżetu projektu w podziale na rodzaj kosztów zgodnie z regulaminem i formularzem elektronicznym. Wprowadzając kwoty do generatora, zlicza on odpowiedni dla danego programu % kosztów pośrednich. Generator poinformuje o ewentualnych przekroczeniach w budżecie.
Planowane kwoty w budżecie należy wpisywać do kosztorysu w kwotach brutto (wyjątek stanowią koszty osobowe gdzie może występować kwota brutto - brutto).

Do każdego wniosku można dołączyć załączniki, a w niektórych programach są załączniki obowiązkowe (np. data management plan, specyfikacja kosztów itp.) Wymagane załączniki będą zaznaczone jako obowiązkowe. Akceptowane formaty to: jpg, jpeg, pdf, png, doc, docx, xlsx. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku 15 MB.

Kompletny wniosek należy zaakceptować i przesłać do akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej za pomocą przycisku Podpisz i wyślij. Niekompletny wniosek można zapisać za pomocą przycisku Zapisz kopię roboczą. Oba przyciski znajdują się na dole strony z wnioskiem. 


Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij pojawi się oświadczenie wnioskodawcy, z którym należy się zapoznać oraz które należy podpisać wybierając odpowiedni przycisk. W statucie wniosku pojawi się informacja, że wniosek oczekuje na podpis kierownika jednostki (np. Dziekana).

Oświadczenie wnioskodawcy będzie różnić się w zależności od programu.


WAŻNE:
Numer wniosku oraz data złożenia wniosku zostają nadane po podpisie Wnioskodawcy. Wniosek niepodpisany i nieprzesłany przez Wnioskodawcę w terminie naboru zostanie automatycznie odrzucony przez system. U góry strony wniosku pojawi się informacja, że termin złożenia wniosku minął.Wniosek przesłany do podpisu kierownika jednostki może być (przez kierownika) zatwierdzony lub wysłany do poprawy tylko w trakcie trwania naboru. W wyjątkowych sytuacjach, po terminie końcowym naboru, kierownik jednostki może wniosek zatwierdzić lub odrzucić w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wniosek odrzucony przez kierownika jednostki zostaje uznany za niezłożony i nie podlega ocenie.


Kierownik jednostki wysyłając wniosek do poprawy odblokowuje wniosek, a po naniesieniu zmian Wnioskodawca musi ponownie przesłać wniosek do akceptacji kierownika jednostki zgodnie z wcześniejszym opisem. Informacja o tym, że wniosek został wysłany do poprawy oraz o powodzie wysłania wniosku do poprawy pojawi się w statusie wniosku oraz w samym wniosku. Powód odesłania wniosku do poprawy będzie wyróżniał się żółtą czcionką.


Kierownik jednostki zatwierdzając wniosek, podpisuje się pod oświadczeniem (treść oświadczenia zależy od regulaminu programu), po czym wniosek otrzymuje status Przesłany do oceny formalnej.


WAŻNE
Wniosek zostaje uznany za złożony, jeśli został podpisany oraz przekazany przez Wnioskodawcę (z zachowaniem terminu naboru) do podpisu kierownika jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki organizacyjnej w wyjątkowych przypadkach, po zakończeniu naboru może zatwierdzić lub odrzucić wniosek maksymalnie w terminie 5 dni po naborze. Jest to termin nieprzekraczalny oraz ostateczny.
Wniosek uznaje się za kompletny w momencie, kiedy został podpisany przez Wnioskodawcę oraz dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej.