Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uczelniana platforma eNauczanie (Moodle) może być wykorzystywana m.in. do półautomatycznego zaliczania przedmiotów na Moja PG. Przykładem może być Szkolenie z platformy eStudent lub szkolenie z zakresu BiHP. Studenci odbywają takie szkolenia elektronicznie (na końcu szkoleń znajduje się test zaliczający), a zadaniem nauczyciela (lub koordynatora wydziałowego) jest import zaliczeń z platformy Moodle do Moja PG.


Cały proces można podzielić na etapy (kliknij, aby rozwinąć dokładny opis):

Aby wykonać eksport ocen z Moodle, należy najpierw wejść do właściwego kursu, w tym celu otwieramy stronę eNauczanie i logujemy się (w prawym górnym rogu)

Wybieramy opcję logowania kontem politechnicznym i podajemy taki samo login i hasło jak do Moja PG:

Następnie wybieramy kurs, dla którego chcemy wyeksportować oceny, np. Szkolenie z platformy eStudent:

UWAGA!

Jeżeli nie odnajdujemy tu kursu, możemy przejść do kursu używając bezpośredniego linka.

W wybranym kursie odszukujemy test (quiz) zaliczający (z reguły będzie to ostatnia lub jedna z ostatnich pozycji w treści kursu, pod ostatnią z lekcji)

Na stronie z informacjami o teście klikamy na liczniku podejść (dokładnie, jak na poniższym obrazku):

Otworzy się moduł umożliwiający nam wyeksportowanie ocen z danego quizu. Zmieniamy parametr Pokaż/ściągnij oceny dla każdego pytania na Nie i klikamy Pokaż raport:

Po chwili (z reguły 2 – 3 sekundach) raport zostanie odświeżony. Możemy wówczas kliknąć guzik Pobierz:

Rozpocznie się pobieranie pliku – będzie ono wyglądało różnie w różnych przeglądarkach, z reguły jednak plik pobierać będzie się do "Moich dokumentów" (i podkatalogu Pobrane lub Downloads). Nie musimy otwierać tego pliku, ważne abyśmy znali jego lokalizację.

UWAGA!

W zależności od lokalnych ustawień, komputer może próbować domyślnie otworzyć plik np. w Excelu – nie powinniśmy go otwierać! Należy wówczas zmienić domyślne opcje i plik tylko pobrać.

Po pobraniu pliku z wynikami możemy opuścić stronę eNauczania.

UWAGA!

Jeżeli pod naszą opieką jest więcej niż jedno szkolenie, powyższe pobieranie wyników testów należy oczywiście przeprowadzić dla każdego ze szkoleń, rekomendujemy jednak aby proces pracy podzielić na kolejne szkolenia, ponieważ w innym wypadku może łatwo dojść do pomyłki, która zaowocuje wpisaniem ocen ze szkolenia "A" do protokołów ze szkolenia "B".

Pobrany w poprzednim kroku plik zawiera informacje o wszystkich podejściach studenta do quizu, nas przy imporcie ocen do Moja PG interesować będą jedynie zakończone podejścia do quizu, które student zaliczył na odpowiednią ilość punktów. Poza tym plik musi być odpowiednio sformatowany. Aby wyeliminować czasochłonne obrabianie pliku w arkuszu kalkulacyjnym, został przygotowany automatyczny konwerter ocen. Aby z niego skorzystać należy wejść na tą stronę. Konwerter przywita nas krótką instrukcją, z której punkt pierwszy opisany był powyżej. Klikamy zatem przycisk Wybierz plik/Choose file lub Przeglądaj


Teraz wskazujemy pobrany wcześniej z eNauczania plik z raportem (dla ułatwienia nazwa pliku zawiera nazwę szkolenia oraz datę i godzinę generowania pliku):

Po wybraniu właściwego pliku należy ustawić próg zaliczenia. Jeżeli w danym teście możliwe było do uzyskania np. 10 punktów, a przyjęliśmy próg zaliczenia min. 60%, w poniższym polu wpisujemy "6" (oczywiście, jeśli w teście można było uzyskać inną liczbę punktów, powinniśmy wpisać odpowiednio dobraną ilość punktów jako próg zaliczenia, można wówczas zignorować sugestię o zakresie punktowym 0-10 pkt) i klikamy Konwertuj:

Po kilku sekundach konwersja się zakończy, zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej oraz link do gotowego pliku – klikamy na tym linku i pobieramy plik:

Plik się pobiera (znów zapamiętujemy miejsce zapisu pliku):

UWAGA!

W zależności od lokalnych ustawień, komputer może próbować domyślnie otworzyć plik np. w Excelu – nie powinniśmy go otwierać! Należy wówczas zmienić domyślne opcje i plik tylko pobrać.

Aby zaimportować oceny do protokołu logujemy się na Moja PG (z sieci politechnicznej lub poprzez VPN):

Wybieramy aplikację Nauczyciel:

Na liście Protokoły → Aktualne możemy sprawdzić ile protokołów aktualnie oczekuje, widać także termin złożenia protokołu wyznaczony przez Dziekanat. Klikamy na pierwszym z dostępnych przedmiotów:

Na karcie Dane protokołu klikamy Import ocen z pliku xls:

W pierwszym kroku wskazujemy plik, który uzyskaliśmy w wyniku konwersji:

Po krótkiej chwili plik zostanie wczytany, a my zobaczymy podgląd danych. Przechodzimy do Krok 2 – wybór kolumn:

Konwerter ocen uporządkował dane tak, abyśmy ten krok mogli pominąć, przechodzimy zatem do Krok 3 – wczytanie danych klikając na guziku:

W tym momencie nastąpi faktyczny import danych, który może trwać kilkanaście sekund! Na podglądzie zobaczymy dane o zaliczeniach oraz informację że ocena zostanie zapisana lub komunikat Brak studenta na protokole – ten ostatni komunikat należy zignorować, ponieważ w pliku z ocenami znajduje się o wiele więcej osób, niż na pojedynczym protokole (jest to normalne zjawisko przy otwartych kursach, na które zapisują się studenci z całej Uczelni). Wciskamy guzik Zapisz wczytane oceny:

Potwierdzamy chęć zapisu:

Po krótkiej chwili zobaczymy potwierdzenie zapisania ocen:

W tym momencie możemy wysłać protokół do Dziekanatu lub powrócić na listę wszystkich protokołów klikając Protokoły → Aktualne. Jeżeli upływa właśnie termin oddania protokołu do Dziekanatu i nie spodziewamy się kolejnych podejść studentów, możemy protokół wysłać.

Aby wysłać protokół należy kliknąć Wyślij protokół:

Po kliknięciu powyższego guzika pojawi się jeszcze potwierdzenie. Należy rozważnie podejmować decyzję o wysłaniu protokołu do Dziekanatu, ponieważ po jego wysłaniu nie ma już możliwości dodania ocen studentom (Dziekanat może ewentualnie zwrócić protokół do prowadzącego). Jeżeli w trakcie sesji regularnie chcemy aktualizować studentom oceny, to oczywiście nie wysyłamy protokołu, tylko czekamy do terminu złożenia jaki narzucił nam Dziekanat. Jeżeli sesja się zakończyła, data złożenia upływa, możemy kliknąć Wyślij do dziekanatu:

Po wysłaniu protokołu pojawi się możliwość pobrania pliku PDF, klikamy na ikonie pliku:

Pobrany plik należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu.

O ile trzy pierwsze etapy możemy cyklicznie powtarzać (np. w trakcie sesji jest to ważne, aby studenci widzieli pojawiające się zaliczenia w Moja PG), o tyle wysyłanie protokołów jest ostatnim krokiem, który wykonujemy tylko raz. Należy zwracać uwagę na termin wysłania protokołu (widać go w Moja PG na liście aktualnych protokołów, w dalszej części instrukcji jest to wskazane), ponieważ niektóre dziekanaty wystawiają jeden protokół z terminem do końca sesji poprawkowej, nie wysyłamy go zatem na koniec sesji podstawowej, tylko w dniu określonym przez Dziekanat.


Powiązane artykuły