Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

#Instrukcja opisuje dostęp do funkcji kalendarza
Instrukcja udostępnienia kalendarza oraz konfiguracji kalendarza na kliencie 

Udostępnianie kalendarza

W systemie Kalendarzy PG praca z udostępnionymi kalendarzami odbywa się na dodatkowych kalendarzach (tj. dodatkowo założonych), które są odrębnymi obiektami względem Twojego kalendarza osobistego.
Kalendarz osobisty, ze względu na zachowanie prywatności, nie może być udostępniany innym osobom.

Aby udostępnić własny (dodatkowy) kalendarz innym osobom, wykonaj następujące czynności:

 1. Będąc zalogowany w systemie Kalendarzy PG (webmail.pg.edu.pl), w górnej granatowej belce nawigacyjnej kliknij pozycję Kalendarz, tak jak na ilustracji.

 2. W menu po lewej stronie ekranu na liście Moje kalendarze, pod wykazem kalendarzy zamieszczona jest opcja Dodaj nowy kalendarz. Kliknij na tę opcję


 3. W wyświetlonym oknie podaj nazwę dla zakładanego kalendarza, koniecznie zaznacz opcję Dodaj jako kalendarz publiczny i kliknij Dodaj 4. Jeżeli powyższe czynności zostały wykonane poprawnie, utworzyłeś na swoim koncie nowy publiczny kalendarz, którego jesteś właścicielem.
  Dysponujesz pełnymi prawami edycyjnymi wobec tego kalendarza, możesz go również udostępniać innym osobom. W razie potrzeby możesz również usunąć kalendarz.
 5. Na liście swoich kalendarzy kliknij na nowo dodany publiczny kalendarz. Po prawej stronie podświetlonego kalendarza zamieszczona jest ikonka opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii). Kliknij na tę ikonkę.
 6. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz opcję Uprawnienia / Zaproś osoby.
 7. W ukazanym oknie dialogowym, w jego dolnej części kliknij w pole Dodaj osoby i wpisz nazwisko (lub część nazwiska) osoby, której chcesz udostępnić swój kalendarz.
  Z listy znalezionych osób wybierz zamierzoną osobę, klikając na tę osobę. Wskazana osoba zostanie przypisana do Twojego publicznego kalendarza. 8. Po przypisaniu osoby do kalendarza należy jej nadać stosowne uprawnienia. W tym celu u danej osoby rozwiń listę w środkowej kolumnie (domyślnie widnieć tam będzie napis Autor) i wskaż odpowiedni poziom uprawnień (stosownie do potrzeb).

  Dostępne są następujące uprawnienia:

  • Przeglądający (tylko odczyt),
  • Recenzent (odczyt i zapis),
  • Autor (odczyt, zapis i usuwanie),
  • Administrator (odczyt, zapis, usuwanie a także dodawanie kolejnych użytkowników).
 9. Zarówno przed zapisaniem zmian w uprawnieniach do kalendarza publicznego, jak i po zapisaniu tych zmian usunąć można nadane wcześniej uprawnienia dostępu. W razie takiej potrzeby kliknij na ikonkę opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii) z prawej strony okna wyświetlającego uprawnienia – na wysokości wiersza odnoszącego się do danej osoby. Z wyświetlonego menu wybierz opcję o nazwie Usuń albo Cofnij dostęp. Nazwa tej opcji jest zależna od momentu, w którym jest wywoływana: przed zapisaniem uprawnień do kalendarza, czy też po zapisaniu uprawnień poszczególnych osób 10. Jeżeli określone zostały uprawnienia dla wskazanych osób do kalendarza publicznego, kliknij na dole okna przycisk Zapisz.

Kalendarz został udostępniony wskazanym osobom na określonych poziomach uprawnień. 

Konfiguracja klienta kalendarzy

Istnieje możliwość obsługiwania kalendarzy w klientach typu Mozilla Thunderbird (za pośrednictwem dodatku Lightning). Do realizacji takiej obsługi należy uzyskać link do danych kalendarza. W celu pozyskania linku do kalendarza, wykonaj następujące czynności:

 1. Będąc zalogowany w systemie Kalendarzy PG (webmail.pg.edu.pl), w górnej granatowej belce nawigacyjnej kliknij pozycję Kalendarz.
 2. W menu po lewej stronie ekranu na liście Moje kalendarze kliknij na kalendarz, który ma być obsługiwany w programie Thunderbird.
 3. Z prawej strony klikniętego kalendarza wyświetli się ikona opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii). Z rozwiniętego w ten sposób menu podręcznego wybierz pozycję Właściwości.
 4. W wyświetlonym okienku, z pola Adres URL CalDAV skopiuj do schowka (Ctrl+C) cały widniejący tam ciąg w formacie https://dav.webmail.pg.edu.pl/caldav/numer. 5. Przejdź do programu Thunderbird, do widoku kalendarzy.
 6. W wolnym (tj. pustym) miejscu w obszarze wylistowanych istniejących kalendarzy kliknij prawym przyciskiem myszy. Z listy wywołanego menu kontekstowego wybierz pozycję Nowy kalendarz 7. Wyświetlone zostanie okienko. Wskaż opcję Kalendarz zdalny, po czym kliknij Dalej. 8. W następnym kroku wybierz format danych CalDAV, w polu Położenie wklej ze schowka (Ctrl+V) skopiowany wcześniej adres kalendarza. Pozostaw zaznaczony wybór Dostępność offline i kliknij przycisk Dalej. 9. W tym kroku podaj nazwę (wg uznania) dla dodawanego kalendarza, wybierz jego kolor zgodnie z potrzebami, zaznacz lub odznacz opcję powiadomień (zależnie od wymagań) oraz wybierz z listy adres mailowy dla swojego konta mailowego, po czym kliknij przycisk Dalej.


10. Finalnie, program Thunderbird może wyświetlić komunikat z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła (jednak nie w każdym przypadku). Należy wówczas podać identyczne dane dostępowe jak do portalu Moja PG (nazwę użytkownika należy wpisać bez domeny pg.edu.pl).

Zagadnienia zaawansowane

Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i interesują Cię wszystkie szczegóły systemu Kalendarzy PG w zakresie kalendarzy, zachęcamy do zapoznania się z  Instrukcją zaawansowaną (plik PDF, 830 KB)Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

Powiązane artykuły