Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza instrukcja została stworzona dla pracowników i dotyczy składania wniosku o „Podróż służbową/wyjazd zagraniczny" (delegacja zagraniczna), "Podróż służbową/wyjazd krajoy" (delegacja krajowa) lub „Wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy”. Wniosek Podróż służbowa/wyjazd krajowy składany jest na podróże służbowe pracowników w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju oraz podróże studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej w celu udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju. Wniosek Podróż służbowa/wyjazd zagraniczny składany jest na podróże służbowe pracowników w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym wydarzeniu poza granicami kraju oraz podróże studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej w celu udziału w określonym wydarzeniu poza granicami kraju. Pracownik w trakcie wyjazdu jest w podróży służbowej, wykonuje zadania określone przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych przez pracodawcę. Natomiast wniosek Wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy składany jest na wyjazd krajowy lub zagraniczny w celu udziału w zadaniach realizowanych na podstawie zawartej umowy (wyjazd na podstawie §56 ust. 3-6 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej).

Jest to instrukcja do nowej aplikacji Wyjazdy, główne zmiany względem poprzedniej wersji aplikacji to:

  • zmieniono wygląd generowanych wydruków wniosków o wyjazd zagraniczny. Zostały one skumulowane do jednego dokumentu – wydruk części zagranicznej, zaliczka oraz sposób jej wypłaty, wydruk rozliczenia. Obecnie dokument drukowany jest przez jednostkę organizacyjną po rozliczeniu delegacji,
  • dodano nowy status w trakcie przejścia procesu zatwierdzania – "Zaliczka gotowa do wypłaty",
  • dodano nową zakładkę "Zastępstwa" – dla osób mających upoważnienia do akceptowania wyjazdów. Funkcjonalność umożliwia wskazanie osób zastępujących w procesie akceptacji,
  • dla upoważnionych pracowników Biura Wydziału dodano funkcjonalność zmiany osób na ścieżce akceptacyjnej dla danego wyjazdu,
  • usprawniono wygląd i działanie zakładki "Do akceptacji" – umożliwiono akceptację wniosku bez konieczności wchodzenia w jego szczegóły, oraz przedstawiono stan akceptacji polecenia za pomocą paska postępu.

Dodano obsługę delegacji krajowych, których funkcjonalność będzie sukcesywnie wdrażana. Uruchomienie tych funkcjonalności w poszczególnych jednostkach będzie wprowadzana w porozumieniu z Kwesturą PG.
Do tego czasu zachowana jest aktualna forma papierowa obsługi wyjazdów krajowych. 


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).