Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ta opcja umożliwia dodanie nowego wpisu o pracy N-B. 


Aby dodać nową pracę naukowo-badawczą należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do zakładki Nauka → Praca N-B → Nowa praca N-B.

Dodawanie publikacji rozpoczynamy od wyboru rodzaju pracy N-B (kliknij aby rozwinąć):

Wyróżniamy następujące rodzaje prac:

1. Publikacja monograficzna – obejmuje punktowane publikacje monograficzne spełniające wymogi MNiSW dot. sposobu wydawania (zgodnie z procedurami recenzenckimi)  i objętości wydawniczej:

  • monografia autorska – monografia dla której nie wyróżniono autorstwa poszczególnych rozdziałów
  • monografia wieloautorska – monografia  dla której wyróżniono autorstwo poszczególnych rozdziałów
  • rozdział w monografii wieloautorskiej – rozdział z wyróżnionym autorstwem w monografii wieloautorskiej

2. Artykuł w czasopiśmie – wpisywanie są artykuły z czasopism z list ministerialnych A,B,C  w wersji elektronicznej i drukowanej oraz artykuły w czasopismach z poza list:

  • w wersji drukowanej(również elektronicznej)
  • tylko w wersji elektronicznej

3. rozprawa doktorska wpisywane są rozprawy doktorskie pracowników PG i spoza uczelni
4. dorobek artystyczny i projektowy – dotyczy głównie architektury, wpisywane są projekty i dorobek artystyczny
5. publikacja dydaktyczna – wszelkiego rodzaju skrypty uczelniane, podręczniki akademickie
6. aktywność konferencyjna – wszystko co dotyczy materiałów konferencyjnych, referaty, prezentacje, komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia, współorganizacja konferencji, rola moderatora panelu dyskusyjnego; prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne, plakat, sprawozdanie z międzynarodowych konferencji i sympozjów

Po wybraniu rodzaju pracy, należy uzupełnić wspólne dla wszystkich rodzajów publikacji pola w sekcji Autorzy i Tytuł (kliknij aby rozwinąć):

W większości rodzajów prac N-B, pojawia się okno, w którym  po wpisaniu numeru DOI automatycznie wypełnią się wszystkie pozostałe pola (szczegółowy opis znajduje się tutaj).     

Autorzy:      

Na początek należy wpisać w wyszukiwarkę  Nazwisko i Imię.

System wyświetli nam listę osób (pracowników, studentów PG), z której należy wybrać tę właściwą

Po kliknięciu osoby, w polach: Wydział, Katedra należy określić, w ramach jakiej jednostki, autor publikuje daną pracę. Dla osoby związanej z Politechniką automatycznie oznaczy się również pole Afiliacja PG. Aby dodać więcej niż jednego autora, należy kliknąć przycisk „Dodaj autora”.

W przypadku, gdy chcemy dodać autora, który nie jest pracownikiem/studentem Politechniki i nie ma go na liście, po wpisaniu imienia i nazwiska w odpowiednie pola, system wyświetli tabelę z informacją, że danej osoby nie znaleziono na liście i umożliwi dodanie takiej osoby.

Tytuł:

Jest polem obowiązkowym. W sekcji tej należy wpisać tytuł pracy N-B, zgodnie z językiem wydania, tytuł źródła wydania i tytuł serii (jeśli jest).

Następne sekcje i pola różnią się w zależności od rodzaju publikacji. 

Na końcu  publikacji znajdują się sekcje, które są wspólne dla każdego rodzaju pracy.  Należą do nich Opis, Treść pracy N-B oraz Repozytorium Open Access.

Opis – w tej sekcji należy wprowadzić abstrakt w języku zgodnym z językiem wydania (pole wymagane). Opcjonalnie istnieje możliwość uzupełnienia abstraktu w innym języku. W dalszej części sekcji należy podać słowa kluczowe i dodatkowe informacje dotyczące pracy.

Przy wyborze słów kluczowych rozwija się lista podpowiedzi. Lista ta zawiera słowa, które zostały już kiedyś użyte (w innych publikacjach) Jeśli jakiegoś słowa brakuje, można je dopisać. Znajdzie się ono na liście po zapisaniu pracy.

Pole Abstrakt i Słowa Kluczowe są obowiązkowe.

Treść pracy N-B – należy podać format treści – czy jest to: 

  • Accepted Version - Wersja artykułu po ostatecznych recenzjach, zaakceptowana do publikacji. Zwana również: Post-print, Authors Accepted Manuscript, AAM, Authors accepted version.
  • Published Version - Wersja artykułu opublikowana na stronie czasopisma. Zwana również: Version of Record, Final Published Version.

Można również dodać pracę w formie pliku zapisanego jako PDF, którego wielkość nie powinna przekroczyć 25MB.

Repozytorium Open Access – jest to zgoda na udostępnienie publikacji w otwartym repozytorium MOST Wiedzy, należy określić na jakiej licencji praca będzie udostępniona:

?????

Dane o pracy N-B  można pobrać automatycznie na podstawie identyfikatora DOI, czyli identyfikatora dokumentu elektronicznego.  Numer taki jest na stałe przypisany do elektronicznych wersji publikacji naukowych.

Po kliknięciu przycisku „Automatycznie pobierz dane o pracy N-B na podstawie identyfikatora DOI” , otworzy się okno w którym:

  1. należy podać unikatowy numer pracy, którą zamierzamy dodać do Moja PG

2.  następnie kliknąć przycisk „Pobierz dane”

Otworzy się okno, w którym wyświetli się tytuł publikacji, nazwa czasopisma (jeśli dotyczy), autor bądź autorzy oraz pozostałe dane w zależności od rodzaju publikacji.
Czasem po wpisaniu numeru DOI system nie wyszuka autorów lub wyszuka kilku dla danej publikacji i wyśietli jako sytuację konfliktową. Przypadki takie należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego autora (można autora pominąć, bądź dodać go jako osobę spoza PG).

Po kliknięciu przycisku „Uaktualnij formularz” w sekcji Autorzy uzupełnią się dane autorów: imię i nazwisko a także wydział, katedra i informacja o afiliacji PG.Powiązane artykuły