Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Istnieje możliwość zdefiniowania trzech podstawowych typów ankiet:

Po wykonaniu zapisu definicji ankiety (wybór z listy typów: nauczyciel) pojawi się ekran przedstawiony na kolejnym zrzucie:

Teraz należy kliknąć przycisk Edytuj, skutkiem czego zostaniemy przekierowani w miejsce, w którym na samym dole strony znajdzie się przycisk Dodaj pytanie. Zanim dodamy lub wyedytujemy pytania należy zwrócić uwagę na wypełnienie pól zarówna po polsku jak i w języku angielskim. Wypełniający ankiety studenci od teraz będą mieli możliwość przełączenia języka ankiet pomiędzy polskim i angielskim. W następnym kroku na ekranie pojawi się okno, w którym będzie można wpisywać konkretne pytanie ankietowe (pola w języku polskim oraz angielskim), ewentualnie jego krótki opis a także z listy rozwijanej będzie można wybrać rodzaj danego pytania. Szczegóły na temat poszczególnych rodzajów pytań można znaleźć w podsekcjach niniejszej instrukcji (AnkietyDefiniowanie ankietRęczne definiowanie ankiet Rodzaje pytań).

Analogicznie jak w przypadku ankiet nauczycieli, tworzymy definicję ankiety dla jednostek administracyjnych. Na tym etapie różnica polega tylko i wyłącznie na wyborze typu ankiety z listy rozwijanej w pierwszym polu od góry.

Kolejnym krokiem będzie albo zapisanie definicji ankiety przy użyciu polecenia Zapisz definicję ankiety albo od razu dodawanie kolejnych pytań do ankiety przy użyciu polecenia Dodaj pytanie.

opcja w opracowaniu


Powiązane artykuły