Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W menedżerze mediów files.pg.edu.pl uprawnienia przypisywane są konkretnym osobom do wskazanego poziomu w strukturze katalogów. Można umożliwić dostęp zarówno do całej przestrzeni roboczej wydziału lub jednostki organizacyjnej, jak też do konkretnego podfolderu zgodnie ze strukturą katalogów w danej przestrzeni roboczej.

Uprawnienia nadawane w files.pg.edu.pl są niezależne od uprawnień przypisywanych w silniku stron internetowych CMS Drupal, co daje większą elastyczność.

Wnioskowanie o uprawnienia

O ile dany pracownik nie jest osobą decyzyjną (kierownik, dyrektor lub zastępca), to ze względów bezpieczeństwa oraz formalnych, nie powinien wnioskować o nadanie uprawnień dla własnej osoby. Jeśli istnieje potrzeba nadania uprawnień do files.pg.edu.pl, wniosek o przyznanie dostępu dla wskazanej osoby powinien być przesłany elektronicznie do Helpdesku przez osobę kierującą daną jednostką organizacyjną w formie zgłoszenia lub e-maila wysłanego z adresu służbowego PG.

Przyjęło się, że dla pracowników:

  • wydziałów, instytutów, katedr, zakładów, laboratoriów - o uprawnienia wnioskują w Helpdesku webmasterzy wydziałowi/koordynatorzy witryn wydziałowych (w imieniu tej jednostki oraz w porozumieniu z właściwymi osobami),
  • centrów naukowo-dydaktycznych, jednostek administracji - o uprawnienia wnioskują w Helpdesku dyrektorzy/kierownicy tych jednostek lub osoby przez nich upoważnione.

Nadawanie i odbieranie uprawnień w files.pg.edu.pl

Realizacja przypisania i odebrania uprawnień wykonywana jest przez Helpdesk PG zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami. Webmasterzy wydziałowi nie mają możliwości samodzielnej modyfikacji uprawnień pracowników.