Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób oceniających autorski charakter prac. W zależności od Wydziału funkcję tę pełnić mogą opiekun (promotor), recenzent lub inna osoba wskazana przez Dziekana Wydziału. System może być wykorzystany zgodnie z procedurą weryfikacji antyplagiatowej, ustaloną przez UK ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, dostępną pod adresem http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury.

Politechnika Gdańska od 2019 roku korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Każdy dyplomant zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji antyplagiatowej napisanej przez siebie pracy.

"Jednolity System Antyplagiatowy to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce." Dowiedz się więcej
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.  źródło

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania w procesie weryfikacji antyplagiatowej, kliknij aby rozwinąć potrzebne zagadnienie:

Dostęp do wyników analizy weryfikacji antyplagiatowej możliwy jest za pomocą Portalu Moja PG, dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia (Nauczyciel). Portal dostępny jest pod adresem https://moja.pg.edu.pl. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość wejścia do aplikacji Nauczyciel jedynie z Uczelnianej Sieci Komputerowej lub za pośrednictwem dodatkowo szyfrowanego połączenia VPN (dla państwa wygody został uruchomiony dodatkowy sposób, tzw. SSL-VPN, dzięki któremu w przypadku chęci skorzystania z Moja PG, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania).

Po zalogowaniu się do Portalu Moja PG przechodzimy do aplikacji Nauczyciel, a następnie Dyplomy  Aktualne lub Wszystkie, gdzie odszukujemy żądany temat pracy (poniżej jest to "Testowy temat pracy 02.10.2019"):

W tym miejscu dostępne są wszystkie opcje dla opiekuna pracy.

Wyświetlenie dokładnych informacji o weryfikacji antyplagiatowej możliwe jest po kliknięciu na Szczegóły w kolumnie Akcje. Portal Moja PG otworzy nam szczegóły dyplomu, na dole strony znajdziemy sekcję Weryfikacja antyplagiatowa:

W momencie umieszczenia przez studenta pracy w Portalu Moja PG, dla nauczyciela w tej sekcji dostępne będą następujące informacje/opcje:

 • nazwa pliku – jest to nazwa pliku nadana przez studenta w trakcie wysyłania pracy do Moja PG (kliknięcie tej nazwy umożliwia pobranie pliku)
 • status pliku – mamy tu informację o aktualnym statusie pliku
 • status weryfikacji – w tym miejscu pojawiać się będą kolejne statusy weryfikacji lub informacje o błędach (szczegóły w dalszej części instrukcji)
 • data statusu weryfikacji – odnosi się do powyższego statusu
 • raport – w tym miejscu znajduą się akcje takie jak pobieranie raportów, akceptacja itp. (szczegóły w dalszej części instrukcji)

Po umieszczeniu (lub po pierwszej próbie) przez studenta pracy dyplomowej, na każdym etapie analizy, status weryfikacji będzie aktualizowany, możliwe statusy to (wyróżnione statusy mogą wymagać akcji ze strony nauczyciela):

 • Praca została zarejestrowana przez system antyplagiatowy i oczekuje w kolejce na analizę (standardowy komunikat o oczekiwaniu)
 • Praca została zarejestrowana przez system antyplagiatowy i jest w trakcie weryfikacji (standardowy komunikat o trwającej weryfikacji)
 • System antyplagiatowy zakończył weryfikację pracy (standardowy komunikat o zakończeniu weryfikacji, nauczyciel może pobrać raporty i podjąć decyzję)
 • Wystąpił błąd podczas przetwarzania pracy przez system antyplagiatowy (ogólny błąd przetwarzania pracy, konieczne może okazać się ponowne umieszczenie pliku)
 • Praca została zaakceptowana w systemie antyplagiatowym (standardowy komunikat po akceptacji)
 • Błąd podczas próby połączenia z systemem POL-on. Spróbujemy później (komunikat informujący o chwilowych problemach, nie ma potrzeby podejmowania żadnych akcji, system będzie próbował automatycznie dokończyć weryfikację)
 • Problem z pobraniem danych o nauczycielu z systemu POL-on. Skontaktuj się z dziekanatem (należy zwrócić się do Dziekanatu w celu uzupełnienia danych)
 • Problem z pobraniem danych o studiach z systemu POL-on. Skontaktuj się z dziekanatem (należy zwrócić się do Dziekanatu w celu uzupełnienia danych)
 • Błąd podczas próby połączenia z systemem antyplagiatowym. Trwa przekazywanie pracy do systemu antyplagiatowego (komunikat informujący o chwilowych problemach, nie ma potrzeby podejmowania żadnych akcji, system będzie próbował automatycznie dokończyć weryfikację)
 • Przekroczono maksymalna liczbę prób wysłania pracy do systemu antyplagiatowego. Prosimy o wgranie pliku jeszcze raz (student musi ponownie umieścić pracę w Moja PG, mimo informacji mailowej wychodzącej także do studenta, warto go o tym poinformować)
 • Wystąpił błąd podczas przesyłania pracy do systemu antyplagiatowego. Skontaktuj się z dziekanatem (należy zwrócić się do Dziekanatu w celu uzupełnienia danych)

W powyższych przykładach, w statusach sugerujących kontakt z Dziekanatem, można zwrócić się do Dziekanatu samodzielnie lub za pośrednictwem studenta. Pracownik Dziekanatu ma wgląd w te statusy oraz podpowiedź, jakie dane należy uzupełnić.

Jeśli praca jest już kompletna oraz promotor uznał, że student przedstawił ostateczną wersję pracy i nie ma uwag, to autor pracy otrzymuje pozwolenie wgrania do antyplagiatu pracy za pomocą portalu Moja PG przy użyciu konta studenckiego (akceptacja może być e-mailowa lub potwierdzona podpisem na stronie tytułowej pracy).

Aby wyrazić zgodę na wgranie pracy opiekun musi:

 1. Zalogować się do portalu Moja PG
 2. Następnie w zakładce Dyplomy  Aktualne lub Wszystkie, odszukać żądany temat pracy.
 3. Kliknąć na Szczegóły w kolumnie Akcje.

Portal Moja PG otworzy nam szczegóły dyplomu, na dole strony znajdziemy sekcję Weryfikacja antyplagiatowa. Jeśli praca jest już kompletna oraz promotor uznał, że student przedstawił ostateczną wersję pracy i nie ma uwag, należy kliknąć przycisk Pozwól na pierwsze wgranie pliku. Dopiero po tej czynności student będzie miał możliwość wgrania pliku do systemu antyplagiatowego. O udzielonej zgodzie na wgranie pliku można poinformować studenta drogą e-mailową:

Następnie autor pracy, po uzyskaniu pozwolenia na wgranie, wprowadza do Moja PG wersję elektroniczną pracy, przy czym praca umieszczana w systemie antyplagiatowym musi być przygotowana w formacie PDF, DOC lub DOCX i nie może przekraczać 15 MB. 

UWAGA!

Jeśli na koncie studenta w zakładce dyplomy nie pojawił się przycisk Wczytaj plik, to prawdopodobne przyczyny:

 • Portal Moja PG nie był w stanie zweryfikować poprawności danych w systemie POL-on przed przekazaniem pliku do analizy w JSA.
 • Autor pracy niepoprawnie przygotował plik (np. scalenie zewnętrznym narzędziem kilku plików pdf).
 • Autor pracy wykorzystał już 3 próby wysłania pracy do analizy podczas utworzonego badania przez opiekuna pracy.
 • Opiekun pracy jeszcze nie pozwolił w systemie Moja PG na wgranie pracy.

W każdym powyższym przypadku należy ustalić przyczynę i spróbować rozwiązać problem (dziekanat, Helpdesk).

O wszelkich zmianach i kolejnych etapach analizy antyplagiatowej autor pracy, opiekun oraz dziekanat są informowani poprzez zmianę statusu weryfikacji w portalu Moja PG.

Dla każdej wprowadzonej pracy system antyplagiatowy generuje raport ogólny, który jest dostępny w portalu Moja PG zarówno dla autora pracy, opiekuna i recenzenta oraz szczegółowy – dostępny tylko dla opiekuna i recenzenta. O dostępności raportów osoby te są informowane e-mailowo. Raporty są również dostępne w Dziekanacie

Opiekun ma możliwość dodatkowego sprawdzenia autorskiego charakteru pracy w systemie SowiDocs, który dostępny jest w portalu Moja PG. Zaleca się, aby zwłaszcza prace napisane w języku obcym sprawdzane były niezależnie w obu systemach (JSA i Sowi Docs).

O wszelkich zmianach i kolejnych etapach analizy antyplagiatowej autor pracy, opiekun oraz dziekanat są informowani poprzez zmianę statusu weryfikacji w portalu Moja PG.

W systemie dostępne są dwa raporty z przeprowadzonej weryfikacji antyplagiatowej – ogólny i szczegółowy.

UWAGA!

Do czasu zaakceptowania przez nauczyciela weryfikacji antyplagiatowej, pobierane z systemu pliki będą opatrzone znakiem wodnym i informacją "Wynik niezaakceptowany przez Promotora". Pobrane po akceptacji pliki będą pozbawione tych oznaczeń.

Raporty ogólny i szczegółowy mają części wspólne, które zawierają podstawowe informacje dotyczące pracy dyplomowej. Na początku raportu mamy spis treści oraz metrykę, która jednoznacznie identyfikuje analizowaną pracę dyplomową:

W dalszej części raportu znajdziemy m.in. statystyki i poziomy zbieżności:

Raport ogólny należy (po zaakceptowaniu analizy antyplagiatowej) wydrukować, wypełnić jego ostatnią stronę (wnioski) oraz podpisać.

Raport szczegółowy zawiera podobnie jak raport ogólny spis treści, metrykę oraz statystyki, a dodatkowo zawiera on tekst pracy z zaznaczonymi fragmentami, które należy poddać szczegółowej analizie:

Wśród danych do weryfikacji znajdziemy m.in.:

 • podobieństwa (w porównaniu z) ORPPD, Internet, Baza aktów prawnych, Baza uczelni
 • fragmenty innego stylu
 • wyrazy o zadanej liczbie znaków od 1 do 20 i więcej
 • znaki specjalne lub spoza języka pracy
 • nierozpoznane wyrazy

Raport ten, z uwagi na obszerność danych, może się generować nieco dłużej niż raport ogólny.

Opiekun zapoznaje się z treścią raportu (lub raportów – z JSA i SowiDocs) i podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania, czyli może:

 • zaakceptować pracę bez dokonywania zmian/poprawek w jej treści, gdy wskaźnik PRP nie przekracza 20%. W takim przypadku opiekun zatwierdza raport w portalu Moja PG i wyraża zgodę na
  ocenianie pracy,
 • zaakceptować pracę bez dokonywania zmian/poprawek w jej treści, gdy PRP ≥ 20%, po zasięgnięciu opinii nt. wyniku kontroli antyplagiatowej u pełnomocnika rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych. W takim przypadku opiekun zatwierdza raport w portalu Moja PG i wyraża zgodę na ocenianie pracy.
 • skierować pracę do autora, w tym również na prośbę autora pracy, w celu wprowadzenia zmian/poprawek i następnie ponownego wgrania pliku do Moja PG, co wznawia procedurę weryfikacji antyplagiatowej. Możliwe jest 3-krotne wgranie pracy. Poprawioną wersję pracy opiekun pracy zezwala na wgranie do systemu antyplagiatowego za pomocą przycisku Pozwól na ponowne wgranie pliku,
 • nie przyjąć pracy i przekazać sprawę do decyzji dziekana wraz z raportem, który nie potwierdził autorskiego charakteru pracy weryfikowanej przez system (na wydruku raportu może zamieścić swoją opinię) oraz przekazać te dokumenty do dziekanatu. W takim przypadku dziekan może skierować pracę do autora w celu wprowadzenia zmian/poprawek, po konsultacji z opiekunem, co wznawia proces weryfikacji lub wystąpić do rektora PG z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec autora pracy.

Dziekanat na bieżąco ma podgląd etapu realizacji procesu antyplagiatu autora pracy (wg nr albumu Studenta→Dyplom→Szczegóły).

Ostatecznie, opiekun po zapoznaniu się z raportem szczegółowym akceptuje pracę, klikając Do recenzji.

 Pojawi się okno, w którym należy wypełnić dane dotyczce pracy: cel, charakter pracy (dwóch wersjach językowych( oraz zaznaczyć checkbox zapoznałem się z raportem.

Klikając Do recenzji opiekun kieruje pracę do następnego etapu.

Po akceptacji raportu opiekun pracy przystępuje do wypełnienia recenzji pracy.

W sekcji Recenzje wyświetli się tabela z nazwiskami recenzentów. Należy wybrać wiersz ze swoim nazwiskiem i w kolumnie Akcje kliknąć Edytuj

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić ocenę pracy dyplomowej. Pola z czerwona gwiazdką są obowiązkowe.

Ostatni etap edycji recenzji polega na wystawieniu oceny.

Podczas wypełniana recenzji, gdy liczba wpisanych znaków nie przekroczyła 150 znaków, może zostać wyświetlony komunikat.

Po wypełnieniu części pół istnieje możliwość wybrania przycisku Zapisz wersje roboczą umożliwi to powrót do edycji i dokończenie recenzji w późniejszym terminie.

Jeśli recenzja wypełniona przez opiekuna jest kompletna to wybiera on przycisk Zakończ recenzowanie.

System Moja PG poprosi o potwierdzenie decyzji o zakończeniu recenzowania.

Recenzja, która otrzymała status Wysłana, nie może być ponownie edytowania.

Widok pracy po recenzji opiekuna pracy. Oceny będą widoczne gdy wszyscy Recenzenci zakończą ocenianie prac.

Poniżej widok ocen po wystawieniu dwóch kompletnych recenzji.


Recenzent wypełnia recenzję analogicznie jak opiekun pracy.  Aby dodać recenzję, należy w szczegółach wybranego dyplomu przejść do sekcji Recenzje i z tabeli wybrać wiersz ze swoimi danymi i kliknąć Edytuj

Jak widać na powyższym przykładzie opiekun pracy wysłał już swoją recenzję.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić ocenę pracy dyplomowej. Pola z czerwona gwiazdką są obowiązkowe.

Dla recenzenta pola Cel pracy i Charakter pracy są nieedytowalne i uzupełniają się automatycznie treściami przygotowanymi przez opiekuna.

Po wypełnieniu części pół istnieje możliwość wybrania przycisku Zapisz wersje roboczą umożliwi to powrót do edycji i dokończenie recenzji w późniejszym terminie.

Jeśli recenzja wypełniona przez opiekuna jest kompletna to wybiera on przycisk Zakończ recenzowanie.

System Moja PG poprosi o potwierdzenie decyzji o zakończeniu recenzowania.

Recenzja, która otrzymała status Wysłana, nie może być ponownie edytowania.

Wysłana recenzja zostaje jednocześnie opublikowana na koncie autora pracy. Autor pracy po zalogowaniu w Moja PG w zakładce Student→Dyplomy wybierając Szczegóły ma dostęp do wystawionych recenzji.

Jeśli wystawione zostały obie pozytywne recenzje, to opiekun pracy akceptuje całościowo raport antyplagiatowy.

Po kliknięciu Zaakceptuj pojawi się oko z Ostatecznym zatwierdzeniem i przekazaniem do JSA

Należy zapoznać się z treścią powiadomienia i zaznaczyć okienko zapoznałem(am) się z raportem (ostateczne zatwierdzenie) i kliknąć Ok.

Opiekun pracy zakończył proces weryfikacji antyplagiatowej.

Gdy ocenianie i weryfikacja antyplagiatowa pracy zostały ukończone, to autor pracy przystępuje do egzaminu dyplomowego zgodnie z dalszymi etapami i wyznaczonymi terminami.


Powiązane artykuły