Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy składany jest ma wyjazd krajowy lub zagraniczny w celu udziału w zadaniach realizowanych na podstawie zawartej umowy (wyjazd na podstawie §56 ust. 3-6 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej).

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).