Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu prawidłowego działania aplikacji należy wprowadzić podstawowe dane konfiguracyjne: liczbę dni urlopu należnego dla każdego pracownika oraz upoważnienia do używania zakresu funkcjonalności.


Urlopy należne

Konfiguracja urlopów należnych pracowników dotyczy wyłącznie urlopów wypoczynkowych i jest dostępna w opcji Urlopy należne. Po jej wybraniu pojawia się ekran zawierający listę pracowników jednostki organizacyjnej, do której operator posiada upoważnienie. Kliknięcie w akcję Wybierz umożliwia wpisanie rocznego wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego. W celu zapisania wartości należnego urlopu należy wybrać przycisk  oraz wprowadzić następujące dane:

  • w polu Od dnia datę, od której ma obowiązywać określony wymiar należnego urlopu (zwykle jest to data zatrudnienia pracownika lub data poprzedzająca zatrudnienie)
  • pola Do dnia nie trzeba wypełniać,
  • w polu Rodzaj należy wybrać Bieżący,
  • w polu jednostka ilości czasu należy pozostawić wartość Dni,
  • w polu Ilość należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego, przysługującego danej osobie w roku; najczęściej będzie to dla nie nauczycieli 26 dni, w przypadku stażu pracy pracownika poniżej 10 lat, będzie to 20 dni; ponadto w przypadku nauczycieli będzie to 36 dni.

Nie należy korygować tej wartości w związku z zatrudnieniem pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w niecałym roku (np. w trakcie roku a nie w pierwszym dniu roku). Aplikacja automatycznie wyliczy w takich przypadkach liczbę dni urlopu należnego i uwzględni te wartości przy planowaniu urlopów lub wystawianiu wniosków urlopowych.

W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku nienauczycielskim, której przysługuje dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, należy dodać kolejny zapis przy pomocy przycisku . Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Dodatkowy.

W przypadku, kiedy zatrudniany pracownik posiada niewykorzystany urlop zaległy z poprzedniego roku, należy wprowadzić nowy zapis przy pomocy przycisku [add]. Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Zaległy. Ponadto w przypadku nie nauczycieli w polu Jednostka ilości czasu należy wybrać Godziny, a w przypadku nauczyli Dni. Pole Do dnia powinno zawierać datę końca roku, w którym rozliczany będzie urlop zaległy, a więc następujący po roku, z którego zaległość pochodzi.


Upoważnienia

Upoważnienia dla poszczególnych osób zarządzających urlopami w jednostkach organizacyjnych PG można wpisać wybierając opcję Upoważnienia  . Dostęp do tej opcji posiada jedynie tzw. administrator lokalny aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe – w danej jednostce organizacyjnej Uczelni. Administrator lokalny posiada upoważnienie Upoważnienia, nadane mu przez administratora głównego, którego rolę pełni Helpdesk.

Lista upoważnień nadawanych, poza administratorem lokalnym, pozostałym osobom zarządzającym urlopami pracowniczymi w jednostce organizacyjnej:

  • obsługa urlopów – uprawnienie pozwala na korzystanie z opcji w zakładce Zarządzanie urlopami: Okresy nieobecności, Wnioski urlopowe, Plany urlopowe, Urlopy należne;
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych – możliwość zatwierdzania wniosków w ramach funkcjonalności dostępnej w zakładce Zarządzanie urlopami, opcja Do zatwierdzenia.

Każde z powyższych upoważnień obowiązuje jedynie w ramach wybranego rodzaju urlopu (patrz Rodzaje urlopów) oraz w ramach określonej jednostki organizacyjnej.


Powiązane artykuły