Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę.

...

Dyscyplina podświetli się na żółto, należy kliknąć Dodaj nową ocenę śródokresową.

Image Added

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane.

Image Added

Wpisując pierwsze litery nazwiska przewodniczącego, wyświetli się podpowiedź, klikając w nazwisko wyszukanej osoby zostanie ona zapisana jako przewodniczący. Aby dodać członka komisji należy kliknąć Dodaj członka i analogicznie, jak w przypadku przewodniczącego uzupełnić dane członków. Następnie należy uzupełnić daty, zaznaczyć checkbox z informacją czy recenzja została złożona oraz wkleić link do folderu w usłudze Drive PG, w którym komisja udostępniła całą dokumentację dot. oceny. Następnie uzupełnić datę wystawienia oceny, wybrać z listy uzyskaną ocenę (negatywną lub pozytywną) oraz wpisać uzasadnienie i ewentualne uwagi. Należy również zaznaczyć checkbox z informacją, czy ocena została zatwierdzona.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy je zapisać klikając Zapisz. Ocena zostanie dodana i wyświetlą się jej szczegóły. 

Image Added

Jeśli zaistnieje potrzeba cofnięcia akceptacji oceny, należy kliknąć Cofnij akcentację oceny. Wyświetli się komunikat z prośbą po potwierdzenie decyzji o cofnięcie akceptacji oceny.

...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("mojapg","ocena-śródokresowa","doktorant","szkoła-doktorska","ocena") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdoktorant szkoła-doktorska mojapg ocena ocena-śródokresowa

...