Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby uzupełnić ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Dziekanat, następnie w zakładce Studenci wyszukać doktoranta, któremu chcemy wystawić ocenę i przejść od do pola III stopień. Wyświetli się pasek, z możliwością wyboru Oceny śródokresowej.

...