Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Dodawanie nowego kursu należy zacząć od:

 1. Przejścia w zakładkę Programy kształcenia i wybrać Nowy kierunek kształcenia.

Image Removed

2. Pojawi się nowe okno, w którym należy określić podstawowe informacje dotyczące danego kierunku kształcenia.

Image Removed

3. Uzupełniamy tu takie informacje podstawowe jak:

 • Wydział główny – wydział, który tworzy dany kierunek
 • Nazwa kierunku – wybieramy z listy dostępnych nazw
 • Status – jest to status wniosku, który ustawiany jest automatycznie
 • Sposób powstania – wybieramy z listy pomiędzy „Nowy”, a „Zmieniany”. Wartość „Nowy” dotyczy nowopowstających kierunków, natomiast „Zmieniany” kierunków już istniejących. Wybór ten determinuje dane, które będziemy musieli uzupełniać w kolejnych krokach, lecz nie różnią się one znacznie od siebie
 • Inny wydział biorący udział w kierunku – wartość ustawiana w przypadku kierunków międzywydziałowych. Możemy tutaj określić jakie inny wydziały biorą udział w kształceniu na danym kursie
Warning

W przypadku występowania list wyboru, przy których znajduje się symbol dodawania (zielone koło z białym plusem w środku), każdą wybraną wartość z listy należy zatwierdzić poprzez kliknięcie tej ikony „dodawania”. Jeżeli jedynie ustawimy wartość na liście wyboru i nie dodamy jej ikoną dodawania, nie będzie ona brana pod uwagę jako wybrana.

Image Removed

Dzięki temu rozwiązaniu możemy z listy wybrać więcej niż jedną wartość.

 • Planowany start studiów – wybieramy pozycję z dostępnego kalendarza znajdującego się po kliknięciu w przycisk „Wybierz…”.

Pozostałe pozycje, które należy uzupełnić możemy w tym momencie pominąć i uzupełnić je, jak będą już nam znane konkretne dane.

4.  Wprowadzone dane należy zapisać poprzez użycie przycisku Zapisz, w wyniku czego zostanie utworzony nowy kierunek. W tej chwili kierunek ten jest widoczny zarówno w Programach Kształcenia jak i od strony eDziekanatu. Wszystkie dane, które będziemy w nim wprowadzać będą na bieżąco widoczne dla pracowników Dziekanatu.

5. Po uzupełnieniu i zapisaniu informacji podstawowych pojawią się nowe zakładki do uzupełnienia. Są to:

 • Informacje podstawowe (wcześniej uzupełniane)
 • Ogólna charakterystyka
 • Koncepcja kształcenia
 • Efekty kształcenia
 • Badania naukowe
 • Programy kształcenia
 • Programy studiów

CN!!!!

...

 1. z sekcji programy studiów wybieramy wcześniej zdefiniowany program, z którego mamy możliwość przejść do sekcji Dane programu lub Kursy.

scree

2. Przechodząc do sekcji Kursy będziemy mieć możliwość dodania nowego kursu poprzez użycie przycisku Dodaj kurs.

Image Added

3. Po użyciu przycisku Dodaj kurs należy uzupełnić podstawowe dane o kursie. Część tych danych uzupełniana jest automatycznie.

Image Added

4. Po uzupełnieniu danych, które są nam znane w danej chwili klikamy przycisk Zapisz.

5. Następnie zostaniemy przeniesieni do nowego okna, gdzie w kolejnych zakładkach będziemy mogli uzupełniać pozostałe dane dotyczące danego kursu. Są to następujące zakładki:

 • Lista przedmiotów,
 • Dane kursu (które wcześniej wstępnie uzupełnialiśmy),
 • Efekty kształcenia (które wcześniej uzupełnialiśmy dla kierunku kształcenia),
 • Minimum kadrowe,
 • Program kształcenia,
 • Weryfikacja efektów kształcenia.

Image Added

6. W pierwszej kolejności możemy przejść do sekcji dane kursu, w której oprócz uzupełnienia danych podstawowych będziemy mogli dodać kurs podrzędny poprzez użycie przycisku Dodaj kurs podrzędny.

Image Added

6. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie nas do nowego okna, w którym będziemy musieli wypełnić kolejno takie dane jak:

 • Identyfikator wydziału głównego – wartość uzupełniana automatycznie,
 • Typ nazwy kursu – wybór z listy,
 • Nazwa kierunku studiów – wybór z listy,
 • Semestr rozpoczęcia – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Czas trwania – wybór z listy.

Warning
titleUWAGA!

Wartość ta jest aktualizowana automatycznie uwzględniając semestr rozpoczęcia kursu podrzędnego oraz semestr zakończenia kursu podrzędnego, a także kursu nadrzędnego (kurs podrzędny nie może kończyć się później niż kurs nadrzędny)

 • Semestr zakończenia – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Numer pierwszego semestru – wartość liczbowa,
 • Data rozpoczęcia nauki – wybór z dostępnego kalendarza (w chwili wypełniania wartość ta może być jeszcze nieznana – pozostawiona pusta),
 • Data zakończenia nauki – wybór z dostępnego kalendarza (w chwili wypełniania wartość ta może być jeszcze nieznana – pozostawiona pusta),
 • Informacje dodatkowe – opcjonalny opis słowny.

Image Added

7. Po wypełnieniu powyższych danych klikamy przycisk Zapisz. W tym momencie zostajemy przeniesieni do zdefiniowanego kursu podrzędnego, gdzie zostały dodane wszystkie wcześniej zdefiniowane semestry tego kursu.

Image Added

8. Z tego poziomu może m.in. wrócić do kursu nadrzędnego, aby dodać kolejny kurs podrzędny albo dla naszego kursu podrzędnego dodać kolejny kurs podrzędny w stosunku do niego.

9. Na danym poziomie może być kilka kursów, a także może być kilka poziomów kursów podrzędnych. 

Image Added

10. Będąc w danym kursie (w zakładce Lista przedmiotów) na samej górze widoku widzimy w jakim kursie obecnie jesteśmy. Natomiast poniżej widzimy ew. kurs nadrzędny oraz ew. listę kursów podrzędnych.

Image Added

W ten sposób przełączamy się pomiędzy widokami poszczególnych kursów oraz przedmiotów do nich przypisanych.

Warning
titleUWAGA!

Będąc w kursie nadrzędnym (główny) zobaczymy przedmioty przypisane tylko do kursu głównego. Natomiast przechodzą do kursu podrzędnego zobaczymy zarówno przedmioty przypisane do kursu podrzędnego jak i do kursu nadrzędnego.

11. Po zdefiniowaniu wszystkich kursów przechodzimy do kolejnej sekcji, którą są efekty kształcenia. W niej nie mamy możliwości edycji danych, a jedynie podgląd wcześniej przypisanych efektów kształcenia.

12. Następnie przechodzimy do sekcji minimum kadrowe. W niej ustawiamy minimum kadrowe dla danego kursu poprzez użycie przycisku „Dodaj nauczyciela”. Pojawi nam się nowe okno, w którym wypełniamy następujące dane:

 • Wybór nauczyciela – wybór z listy dostępnych pracowników PG,
 • Nauczyciel – pole uzupełniane automatycznie na podstawie powyższego wyboru,
 • Wymiar czasu pracy – wartość liczbowa,
 • Data podjęcia zatrudnienia na uczelni – wybór z dostępnego kalendarza,
 • Wymiar zajęć/liczba godzin – wartość liczbowa,
 • Dyscyplina naukowa – wybór z listy,
 • Dorobek naukowy nauczyciela – opis słowny.

Image Added

13. Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk Zapisz.

14. Jeśli uzupełnimy wszystkich nauczycieli do minimum kadrowego to przechodzimy do kolejnych sekcji. Sekcja weryfikacja efektów kształcenia będzie aktywna dopiero po zdefiniowaniu przedmiotów i przypisaniu do nich efektów kształcenia.

15. Ostatnią sekcją jest list przedmiotów. Z jej poziomu oprócz przełączania się między kursem głównym, a kursami podrzędnymi możemy także dodawać przedmioty do kursu. Sposób dodawania tych przedmiotów został opisany w kolejnej części instrukcji.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("nowy","kurs","kursy") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsnowy kurs kursy

...