Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

W tym miejscu wyświetlana jest informacja o prowadzonych przez Dziekanat praktykach (na podstawie danych dostarczonych przez Studenta):

...

Image Added

...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "praktyki" and type = "page" and space = "HPPG"
labelspraktyki

...

Page properties
hiddentrue


Powiązane zgłoszenia