Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W przypadku, kiedy zatrudniany pracownik posiada niewykorzystany urlop zaległy z poprzedniego roku, należy wprowadzić nowy zapis przy pomocy przycisku [add]. Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Zaległy. Ponadto w przypadku nie nauczycieli w polu Jednostka ilości czasu należy wybrać Godziny, a w przypadku nauczyli Dni. Pole Do dnia powinno zawierać datę końca roku, w którym rozliczany będzie urlop zaległy, a więc następujący po roku, z którego zaległość pochodzi.

obrazImage Added


Upoważnienia

Upoważnienia dla poszczególnych osób zarządzających urlopami w jednostkach organizacyjnych PG można wpisać wybierając opcję Upoważnienia  . Dostęp do tej opcji posiada jedynie tzw. administrator lokalny aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe – w danej jednostce organizacyjnej Uczelni. Administrator lokalny posiada upoważnienie Upoważnienia, nadane mu przez administratora głównego, którego rolę pełni Helpdesk.

...