Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu prawidłowego działania aplikacji należy wprowadzić podstawowe dane konfiguracyjne: liczbę dni urlopu należnego dla każdego pracownika oraz upoważnienia do używania zakresu funkcjonalności.

...

Urlopy należne

Konfiguracja urlopów należnych pracowników dotyczy wyłącznie urlopów wypoczynkowych i jest dostępna w opcji Urlopy należne. Po jej wybraniu pojawia się ekran zawierający listę pracowników jednostki organizacyjnej, do której operator posiada upoważnienie. Kliknięcie w akcję Wybierz umożliwia wpisanie rocznego wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego. W celu zapisania wartości należnego urlopu należy wybrać przycisk Image Modified oraz wprowadzić następujące dane:

  • w polu Od dnia datę, od której ma obowiązywać określony wymiar należnego urlopu (zwykle jest to data zatrudnienia pracownika lub data poprzedzająca zatrudnienie)
  • pola Do dnia nie trzeba wypełniać,
  • w polu Rodzaj należy wybrać Bieżący,
  • w polu jednostka ilości czasu należy pozostawić wartość Dni,
  • w polu Ilość należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego, przysługującego danej osobie w roku; najczęściej będzie to dla nie nauczycieli 26 dni, w przypadku stażu pracy pracownika poniżej 10 lat, będzie to 20 dni; ponadto w przypadku nauczycieli będzie to 36 dni.

Nie należy korygować tej wartości w związku z zatrudnieniem pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w niecałym roku (np. w trakcie roku a nie w pierwszym dniu roku). Aplikacja automatycznie wyliczy w takich przypadkach liczbę dni urlopu należnego i uwzględni te wartości przy planowaniu urlopów lub wystawianiu wniosków urlopowych.

W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku nienauczycielskim, której przysługuje dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, należy dodać kolejny zapis przy pomocy przycisku Image Modified. Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Dodatkowy.

W przypadku, kiedy zatrudniany pracownik posiada niewykorzystany urlop zaległy z poprzedniego roku, należy wprowadzić nowy zapis przy pomocy przycisku [add]. Następnie należy postępować jak wyżej, przy definiowaniu ilości urlopu należnego, z tą różnicą, że w polu Rodzaj należy wybrać wartość Zaległy. Ponadto w przypadku nie nauczycieli w polu Jednostka ilości czasu należy wybrać Godziny, a w przypadku nauczyli Dni. Pole Do dnia powinno zawierać datę końca roku, w którym rozliczany będzie urlop zaległy, a więc następujący po roku, z którego zaległość pochodzi.

obraz


Upoważnienia

Upoważnienia dla poszczególnych osób zarządzających urlopami w jednostkach organizacyjnych PG można wpisać wybierając opcję Upoważnienia  Image Modified. Dostęp do tej opcji posiada jedynie tzw. administrator lokalny aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe – w danej jednostce organizacyjnej Uczelni. Administrator lokalny posiada upoważnienie Upoważnienia, nadane mu przez administratora głównego, którego rolę pełni Helpdesk.

Lista upoważnień nadawanych, poza administratorem lokalnym, pozostałym osobom zarządzającym urlopami pracowniczymi w jednostce organizacyjnej:

  • obsługa urlopów – uprawnienie pozwala na korzystanie z opcji w zakładce Zarządzanie urlopami: Okresy nieobecności, Wnioski urlopowe, Plany urlopowe, Urlopy należne;
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych – możliwość zatwierdzania wniosków w ramach funkcjonalności dostępnej w zakładce Zarządzanie urlopami, opcja Do zatwierdzenia.

Każde z powyższych upoważnień obowiązuje jedynie w ramach wybranego rodzaju urlopu (patrz Rodzaje urlopów) oraz w ramach określonej jednostki organizacyjnej.

...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "HPPG"
labelskb-how-to-article

...