Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby uzupełnić ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Dziekanat, następnie w zakładce Studenci wyszukać doktoranta, któremu chcemy wystawić ocenę i przejść od do pola III stopień. Wyświetli się pasek, z możliwością wyboru Oceny śródokresowej.

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę. Dyscyplina podświetli się na żółto, należy kliknąć Dodaj nową ocenę śródokresową.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane.

...

Wpisując pierwsze litery nazwiska przewodniczącego, wyświetli się podpowiedź, klikając w nazwisko wyszukanej osoby zostanie ona zapisana jako przewodniczący. Aby dodać członka komisji należy kliknąć Dodaj członka i analogicznie, jak w przypadku przewodniczącego, uzupełnić dane członków. Następnie należy uzupełnić daty, zaznaczyć checkbox z informacją czy recenzja została złożona oraz wkleić link do folderu w usłudze Drive PG, w którym komisja udostępniła całą dokumentację dot. oceny. Następnie uzupełnić datę wystawienia oceny, wybrać z listy uzyskaną ocenę (negatywną lub pozytywną) oraz wpisać uzasadnienie i ewentualne uwagi. Należy również zaznaczyć checkbox z informacją, czy ocena została zatwierdzona.

...

Jeśli zaistnieje potrzeba cofnięcia akceptacji oceny, należy kliknąć Cofnij akcentację oceny. Wyświetli się komunikat z prośbą po o potwierdzenie decyzji o cofnięcie akceptacji oceny.

...