Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę. Dyscyplina podświetli się na żółto, należy kliknąć Dodaj nową ocenę śródokresową.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane.

...