Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Domyślnie student nie będzie się mógł samodzielnie wypisać z kursu, który jest już zarchiwizowany. Archiwizacja wyłącza bowiem m.in. widoczność kursu dla uczestników. Oznacza to, że uczestnik (student) nie będzie mógł wejść w zarchiwizowany kurs (a ta czynność jest wymagana do wypisania się z kursu).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której prowadzący skorzystał z możliwości zarchiwizowania kursu z zaznaczoną opcją pozostawienia dostępu studentów.