Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać 7-Zip → Dodaj do archiwum 


  2. Następnie w polu Wprowadź hasło należy wpisać hasło i powtórzyć je w polu Wprowadź ponownie hasło i kliknąć OK.


  3. Archiwum zawierające plik z danym danymi zostanie utworzonyutworzone, należy dodać je jako załącznik do wiadomości.
  4. Przy próbie otworzenia takiego pliku program wyświetli okno, w którym należy podać hasło.

...