Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

…oraz hasła i kliknięciu przycisku zaloguj:

Image RemovedImage Added

Po zalogowaniu do systemu w zależności od posiadanych/nadanych uprawnień, użytkownik w menu zobaczy następujące dostępne dla niego aplikacje (część aplikacji, np. Nauczyciel Pracownik, ze względów bezpieczeństwa dostępna jest tylko z komputerów podłączonych poprzez sieć politechniczną):

...