Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand
titleUzupełnienie danych potrzebnych do rekrutacji na studia III stopnia (kształcenie w szkołach doktorskich)

Studia III stopnia (kształcenie w szkołach doktorskich)

Wybór kursu → Uczelnia wyższa → Studia III stopnia → Płatności i druki → Skany → Podsumowanie

Note
titleUwaga!

Należy zwrócić uwagę na wybór właściwego naboru, tj. wybór właściwej szkoły doktorskiej, gdyż na Politechnice Gdańskiej funkcjonują dwie szkoły doktorskie - Szkoła Doktorska (tzw. akademicka, współprowadzona z dwoma gdańskimi instytutami PAN - Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego) oraz Szkoła Doktorska Wdrożeniowa (związana z uczestnictwem w programie Doktorat Wdrożeniowy).

Krok 1: Wybór kursu - dyscypliny

Kandydat po podjęciu decyzji na jakie studia chce aplikować, musi na danym naborze kliknąć weź udział. Pojawi się lista ze wszystkimi dostępnymi dyscyplinami, na które trwa aktualnie rekrutacja.

Po kliknięciu na nazwę dyscypliny, wyświetlają się podstawowe dane na jej temat. Jeżeli kandydat chce ją dodać do listy kursów, na które chce aplikować, musi kliknąć w środkowej kolumnie na Dodaj kurs do listy wybranych

Kandydat może wybrać jedną lub więcej dyscyplin z menu po lewej stronie, a następnie uszeregować je zgodnie z preferencjami (bardziej preferowane wyżej). Pojedyncze kliknięcie na jedną z dostępnych dyscyplin wyświetli informacje o tym kursie, podwójne kliknięcie - dodanie lub usunięcie dyscypliny z listy preferencji.

Jeżeli kandydat wybierze wszystkie kursy, będzie mógł w trakcie trwania zapisów zmieniać ich kolejność w zależności od jego preferencji – gdzie w pierwszej kolejności chciałby się dostać, albo całkiem usuwać z listy. Aby usunąć kurs z listy wystarczy w kolumnie Wybrane kursy kliknąć w jego nazwę, a w kolumnie środkowej, po wyświetleniu się szczegółów kursu, kliknąć Usuń kurs z listy wybranych.

Po dokonaniu wyboru jednej lub więcej dyscyplin kształcenia w szkole doktorskiej, należy zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej oraz zaakceptować oświadczenie o poprawności składanych danych. Jeżeli kandydat tego nie zrobi, podobnie jak w przypadku danych osobowych, system nie pozwoli kandydatowi po podaniu danych dotyczących naboru wygenerować druków dokumentów, które należy złożyć w komisji rekrutacyjnej (jeśli są takie wymagane). Warto również wyrazić zgodę na dostarczenie ewentualnej decyzji administracyjnej dot. wyniku rekrutacji podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże jeżeli zgoda zostanie wyrażona kandydat szybciej pozna wyniki rekrutacji i szybciej otrzyma decyzję. Nie będzie konieczne czekanie, aż zostanie ona dostarczona Pocztą Polską na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu. Następnie należy kliknąć Zapisz i przejdź dalej.

Dane, które kandydat uzupełnia są zapisywane w momencie kliknięcia Zapisz i przejdź dalej, jak również w momencie przechodzenia do kolejnych zakładek na naborze, czyli np. wybór kursu, szkoła średnia oraz pozostałe, nawet jeżeli nie przechodzi do nich po kolei.

Krok 2: Uczelnia wyższa

W tym kroku, kandydat uzupełnia informacje dot. ukończonych studiów I i II stopnia. 

Tak jak przy uzupełnianiu danych dot. szkoły średniej, wpisując pierwszą literę miejscowości uczelni, kandydatowi wyświetla się podpowiedź dotycząca gminy, powiatu, województwa lub regionu pod który podlega dana miejscowość. Po uzupełnieniu miejscowości, staje się dostępna do wyboru lista uczelni z danej miejscowości. Można ją wybrać z rozwijalnej listy w polu Nazwa uczelni. Jeżeli kandydat nie znajdzie szkoły na liście, może zaznaczyć opcję Mojej uczelni nie ma na liście. Pojawi się dodatkowe pole Inna nazwa szkoły, w której będzie można wprowadzić nazwę swojej szkoły.

Klikając dodaj uczelnię, kandydat może dodać informacje o studiach II stopnia.

Krok 3: Studia III stopnia

W tym kroku kandydat może wpisać informacje na temat:

 • promotora (w przypadku Szkoły Doktorskiej wybranego z listy potencjalnych promotorów ogłoszonych na stronie szkoły, a w przypadku Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej zgodnie z wnioskiem projektowym złożonym w ramach konkursu Doktorat Wdrożeniowy),
 • wykształcenia zdobytego poza studiami wyższymi,
 • przedmiotów zrealizowanych w toku studiów odpowiadających wybranej przez siebie dyscyplinie kształcenia (dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż dyscyplina doktoryzowania),
 • zatrudnienia (jest to element obowiązkowy zwłaszcza w przypadku kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, którzy muszą być zatrudnieni na pełen etat w przedsiębiorstwie, w którym realizowany będzie projekt wdrożeniowy w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy),
 • znajomości języka polskiego i języków obcych (w przypadku Szkoły Doktorskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 poświadczona certyfikatem językowym akceptowanym przez szkołę),
 • konta bankowego i urzędu skarbowego,
 • osoby kontaktowej (wskazane jest podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku).

Krok 4 : Płatności i druki:

W tym kroku wyświetlają się informacje dotyczące opłat za postępowanie rekrutacyjne oraz możliwość pobrania druków np. formularza udziału w rekrutacji.

Kandydat może skorzystać z trzech opcji płatności:

 • Pobrać druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,
 • Skorzystać z serwisu ePłatności - klikając w tę wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.
 • Skorzystać z płatność mobilnych- zostanie wygenerowany kod QR, który kandydat może zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew.

Zalecamy dokonywanie opłat za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne spowoduje to niezwłoczne odnotowanie wpłaty na koncie kandydata.


Warning
titleUwaga!

W przypadku aplikowania do szkoły doktorskiej wymagany jest złożenie formularza udziału w rekrutacji. Formularz należy pobrać, klikając Pobierz druk formularza,

następnie wydrukować, podpisać a skan dokumentu

następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Szkoły wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami lub w przypadku braku możliwości stawienia się w Biurze z powodu pobytu poza granicami Polski skany tych dokumentów należy załączyć w systemie w kolejnej zakładce

wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami

.

Image Modified


Krok 5: Skany

W tym kroku kandydat może dodać zeskanowane dokumenty tj. formularz udziału w rekrutacji (kwestionariusz osobowy), dokument potwierdzający wykształcenie, tłumaczenie dokumentów na język polski lub
angielski i inne (jeśli są wymagane). Przesyłanie skanów możliwe jest po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Aby dodać dokument należy kliknąć Wybierz i w oknie Wybierz plik do przesłania, wskazać dokument zapisany na komputerze, z rozwijanej listy wybrać typ dokumentu i uzupełnić opis, a następnie kliknąć Prześlij. Dokument pokaże się w kolumnie przesłane plik, a na liście dokumentów pojawi się ikona potwierdzająca jego przesłanie.

Powtarzając tą operacje należy dodać wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. 

Podsumowanie

Jeżeli kandydat uzupełni poprawnie wszystkie wymagane dane w zakładce Podsumowanie wyświetlą się informacje. 

Jeśli wszystkie dane są kompletne i zgadzają się należy kliknąć Zapisz i wyślij.

...