Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Przypisywanie uprawnień użytkownikowi polega na skojarzeniu osoby z daną/danymi jednostką Uczelni, a następnie na zdefiniowaniu właściwych ról.

W systemie eKontakt dostępne są następujące poziomy ról użytkowników (pominięto role o charakterze technicznym, specjalnym itp., których użytkownicy nie uzyskują):

 1. Poziom ról zwykłych (dodane na tym poziomie role mają zastosowanie zbiorcze we wszystkich organizacjach, z którymi skojarzony jest użytkownik)
  • CUI_PanelSterowania – umożliwia poprawny dostęp m.in. do Panelu Sterowania (dla użytkowników niebędących pracownikami)
  • Administrator portalu zgodny z siwz-rola uzupełniająca – dodatkowa rola udzielana przez CUI w określonych przypadkach
 2. Poziom ról organizacji (dodane na tym poziomie role mają zastosowanie w danej organizacji) 
  • CUI Administrator Portalu – rola umożliwia modyfikację układu graficznego witryny i struktury podstron witryny, dodawanie, usuwanie i modyfikację portletów (dodawanie portletów w zakresie aktualnie udostępnionym dla użytkowników), dodawanie, usuwanie i modyfikację treści, wgrywanie i usuwanie plików w repozytorium, definiowanie Menu międzyportalowego w Panelu Sterowania, definiowanie Listy użytkowników w Panelu Sterowania w celu późniejszego wykorzystania w portlecie Widok listy użytkowników, modyfikację tytułu witryny, modyfikację adresu URL witryny (w razie potrzeby można go skorygować w brzmieniu lub skrócić, kategorycznie zabrania się jednak samowolnego modyfikowania na zupełnie inne brzmienie i samowolnego przechodzenia do adresów typu nazwa.pg.edu.pl lub w przeciwną stronę)
  • CUI Redaktor – rola umożliwia modyfikację układu graficznego witryny i struktury podstron witryny (modyfikacja struktury za pośrednictwem okna dot. układu strony), modyfikację portletu Wydawca treści oraz usuwanie istniejących już na witrynie portletów (bez prawa dodawania nowych portletów), dodawanie i edycję treści typu Aktualność (bez prawa ich usuwania), dodawanie treści typu Podstawowa zawartość stron (jednak tylko z poziomu Panelu Sterowania, a nie z poziomu wizualnego portletów), modyfikację wyświetlanej treści w portlecie Widok zawartości stron (jednak bez prawa przełączania na wyświetlanie innych treści z bazy danych w tym portlecie), wgrywanie i usuwanie plików w repozytorium
  • CUI Ankiety+Formularze – rola umożliwia dostęp do sekcji Generator ankiet i formularzy w Panelu Sterowania, która udostępnia funkcjonalność definiowania ankiet/formularzy oraz pobierania danych wynikowych z wypełnień ankiet/formularzy
  • Administrator portalu zgodny z SIWZ – rola umożliwia dostęp do większej ilości portletów, w tym do elementu Zagnieżdżone portlety, Listy BN, Listy Publikacji
 3. Poziom ról witryn (role o najmniejszych uprawnieniach, ważne są tylko dla konkretnych zasobów tekstowych na danej podstronie witryny organizacji)
  • Page_editor – rola zawężona do wskazanej treści tekstowej, umożliwiająca edycję istniejącej treści typu Aktualność lub Podstawowa zawartość stron. Rola pozwala również na wgrywanie i usuwanie plików w repozytorium.

W zagadnieniu uprawnień nie można również pominąć istotnego mechanizmu, jakim jest tzw. propagacja (dziedziczenie) uprawnień. Wspomniano już, że system eKontakt z założenia odzwierciedla strukturę jednostek organizacyjnych Uczelni oraz ich wzajemne relacje nadrzędności/podległości. Na przykład witryny projektów i sympozjów podlegają zwykle katedrom, katedry podlegają zaś wydziałom, wydziały natomiast podlegają Uczelni. Mechanizm dziedziczenia uprawnień powoduje, że wszyscy użytkownicy o rolach CUI Administrator Portalu przypisani do danej organizacji, automatycznie uzyskają uprawnienia administracyjne do wszelkich witryn podległych tej organizacji.

...

Warning

Uprawnienia w systemie eKontakt nadaje Centrum Usług Informatycznych (CUI) na wniosek osoby kierującej daną jednostką organizacyjną. Dla poszczególnych organizacji wnioski o nadanie/modyfikację uprawnień mogą składać:

 • dla wydziałów – dziekani albo osoby upoważnione przez dziekanów, dyrektorzy administracyjni albo osoby upoważnione przez dyrektorów administracyjnych (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla katedr – kierownicy katedr albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla zakładów – kierownicy zakładów albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla kół naukowych – opiekunowie kół albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla jednostek administracji PG – kierownicy jednostek albo osoby przez nich upoważnione (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla organizacji studenckich/doktoranckich – przewodniczący tych organizacji albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

 • dla pozostałych organizacji – osoby kierujące tymi organizacjami albo osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (wymagane pismo poświadczające upoważnienie)

Wniosek o nadanie/modyfikację uprawnień można składać drogą elektroniczną poprzez stronę zgloszenia.pg.gda.pl lub wysyłając e-maila na adres: helpdesk@pg.gda.pl.
We wniosku należy wyraźnie wskazać:

 • adres witryny, której wniosek dotyczy,
 • osoby z imienia, nazwiska oraz posiadanego loginu do systemu Moja PG, którym mają być nadane/zmodyfikowane/odebrane uprawnienia,
 • wszelkie inne dodatkowe informacje i załączniki, jeżeli jest to wymagane do rozpatrzenia sprawy.

...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("uprawnienia","ekontakt") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsuprawnienia ekontakt

...