Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych i potwierdzenia samodzielnej pracy studenta w ramach egzaminów realizowanych przy użyciu platformy eNauczanie, należy zebrać od studenta stosowne oświadczenia. 

...

Czynność ta może być zrealizowana przy pomocy przeznaczonej do tego aktywności Oświadczenia Studenta, która sprowadza proces do paru prostych kroków.

Jak wstawić oświadczenia studenta?

Expand
titlePreferowana metoda dodawania oświadczenia studentów

Aktywność typu Oświadczenia studenta pozwala na:

 • łatwe umieszczenie przez prowadzącego aktualnej treści

...

 • oświadczeń (z uwzględnieniem dwóch wersji językowych), które musi zaakceptować student
 • prostą akceptację zgód i odnotowanie ukończenia tej aktywności wśród studentów

W celu jej umieszczenia, należy przejść w tryb edycji kursu i wybrać nazwę Oświadczenia Studenta na liście dostępnych aktywności.

Uzupełnienie aktywności sprowadza się do:

 • wpisania nazwy aktywności – jeśli umieścimy w kursie więcej niż jedną aktywność typu Oświadczenie Studenta, własna nazwa pozwoli nam je rozróżnić w późniejszych etapach.
 • wyboru stosownych oświadczeń – w systemie sprecyzowane jest kilka rodzajów oświadczeń, możemy wybrać te, które chcemy przedstawić studentowi. Wymagany jest wybór przynajmniej jednego oświadczenia.
Warning
titleWAŻNE!

Jeśli przynajmniej jeden student wypełni oświadczenia, wybór przedstawianych klauzul jest zablokowany.

Jeżeli nikt jeszcze nie wypełnił oświadczeń i chcemy edytować aktywność, należy zweryfikować czy wszystkie potrzebne oświadczenia są nadal zaznaczone – zmiana w treści klauzuli może spowodować konieczność ponownego ich zaznaczenia.

Image Added


Przydatną funkcją aktywności typu Oświadczenia Studenta jest automatyczne odznaczanie aktywności jako ukończonej jeśli wypełniono formularz. Pozwala to na:

 • uzależnienie dostępności egzaminu, testu lub wszelkiej innej aktywności od wcześniejszego wypełnienia formularza,
 • wizualne przedstawienie informacji o wypełnieniu formularza już na poziomie kursu.
Image Added

Możliwość skorzystania z tych funkcji pojawia się tylko jeśli w ustawieniach całego kursu ustawiona jest na Tak opcja Włącz śledzenie ukończenia. Jeśli ten warunek jest spełniony, w edycji aktywności Oświadczenia studenta pojawi się sekcja Ukończenie aktywności. Ustawienie opcji w tej sekcji według poniższego zrzutu ekranu gwarantuje poprawne odznaczenie aktywności jako ukończoną po przesłaniu formularza z oświadczeniami (ustawienie opcji Śledzenie ukończenia na Pokaż aktywność jako ukończoną, gdy warunki są spełnione oraz zaznaczenie pola wyboru Student zaakceptował wszystkie oświadczenia).

Warning
titleWAŻNE!

Prosimy nie korzystać z opcji „Studenci mogą ręcznie oznaczyć tę aktywność jako ukończoną”. Jest ona domyślną opcją platformy i występuje w każdej z aktywności, jednak w wypadku Oświadczeń Studenta mogłaby spowodować, że student sam odznaczy oświadczenia jako uzupełnione, mimo, iż nie zapoznał się z nimi, co jest sytuacją niepożądaną.Expand
titleAlternatywny sposób umieszczenia oświadczeń


Warning
titleUWAGA!

Uwaga – opisany sposób może korzystać z nieaktualnych lub nieadekwatnych do danego kursu oświadczeń. Zalecane jest skorzystanie z aktywności typu Oświadczenia Studenta.

Metoda ta sprowadza się do dwóch kroków:

 • odpowiedniego przygotowania aktywności typu Kwestionariusz i uzupełnienia klauzul,
 • dodania ograniczeń uruchomienia aktywności związanych z egzaminem,

Metoda gwarantuje konieczność zaakceptowania klauzuli informacyjnej i oświadczenia PRZED rozpoczęciem jakichkolwiek aktywności związanych z egzaminem, jednocześnie zabraniając wejścia w egzamin bez zaakceptowania zgód.

Instrukcja krok po kroku

W celu jej przeprowadzenia wymagane jest:

 1. Zmiana ustawień kursu poprzez wybór ikony trybika znajdującej się na stronie kursu i wybranie opcji Edytuj ustawienia, a następnie w formularzu edycji ustawienie na 'Tak' opcji 'Włącz śledzenie ukończenia' w sekcji 'Śledzenie ukończenia'.

Image Modified

Image Modified

2.

...

 Włączenia trybu edycji na stronie kursu i dodania aktywności typu "Kwestionariusz" wybierając przycisk "Dodaj aktywność lub zasób" w wybranej sekcji kursu:

3. Uzupełnienia nazwy tworzonego kwestionariusza jako:

Info
iconfalse

{mlang en}Examined student's statements{mlang}{mlang pl}Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu{mlang}

a w polu Opis:

Info
iconfalse

{mlang pl}Aby przystąpić do egzaminu, musisz wypełnić oświadczenie.{mlang}{mlang en}You must complete a declaration form to take the exam.{mlang}

Tak wprowadzona nazwa gwarantuje poprawne jej wyświetlanie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

4.

...

 W sekcji 'Opcje odpowiedzi' w trakcie tworzenia kwestionariusza zaznaczamy opcje odpowiedzi jednorazowej bez podglądu wyników, zgodnie ze zrzutem ekranu:

Image Modified

oraz sekcji Ukończenie aktywności zgodnie ze zrzutem ekranu:

Image Modified

Zapisujemy kwestionariusz wybierając "Zapisz i kontynuuj". W kolejnym widoku możemy dodać pytania, co należy wykonać trzy razy. Wybieramy przycisk Dodaj pytania, a następnie z rozwijanej listy wybieramy typ "Pola do zaznaczenia" i akceptujemy przyciskiem Dodaj wybrany typ zapytania. Uzupełniamy ekran dodawania pytania według wytycznych opisanych poniżej, akceptując zmiany przyciskiem Zapisz zmiany, a następnie tworząc nowe pytanie:

PYTANIE 1:
Nazwa pytania: Samodzielna praca studenta
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Info
iconfalse

{mlang pl}Oświadczam, że zobowiązuję się do samodzielnej pracy podczas zdawania egzaminu/zaliczenia prowadzonego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych pod rygorem jego przerwania lub negatywnego wyniku.{mlang}

{mlang en}I hereby declare that I undertake to work independently while taking the exam/obtain credit using information technology (IT tools) conducted in the remote form, subject to being interrupted and stopped or given a negative result.{mlang}


Info
iconfalse

Zgadzam się z oświadczeniem


PYTANIE 2:
Nazwa pytania: Uznanie osiągnięcia efektów
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Info
iconfalse

{mlang pl}Oświadczam, że praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się została wykonana przeze mnie samodzielnie.{mlang}

{mlang en}I declare that the work which is the basis for recognition of the achievement of learning outcomes was done by me individually.{mlang}


Info
iconfalse

Zgadzam się z oświadczeniem


PYTANIE 3:
Nazwa pytania: Przetwarzanie danych
Wymagana odpowiedź: tak
Min. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1
Max. liczba wymuszonych odpowiedzi: 1

Warning
titleUWAGA!

Edytując pytanie 3, w edytorze tekstu należy przejść do trybu edycji kodu HTML i tam wkleić treść pytania:


Image Modified

Tekst pytania:

Info
iconfalse

<p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="pl" xml:lang="pl">{mlang pl}</span></span>Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z zaliczeniami realizowanymi w formie zdalnej: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20PL%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">pobierz klauzulę informacyjną (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p> <p><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en"><span class="multilang-begin mceNonEditable" lang="en" xml:lang="en">{mlang en}</span></span>Learn more about the way we process your personal data during online examination: <a href="https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/draftfile.php/156975/user/draft/818603171/klauzula%20informacyjna%20EN%20-%20zdalne%20zaliczenia.docx">download information (PDF)</a><span class="multilang-end mceNonEditable"><span class="multilang-end mceNonEditable">{mlang}</span></span></p>


Info
iconfalse

Zapoznałem się i zgadzam na przetwarzanie danych osobowych.

6.

...

 Po dodaniu pytań możemy przejść na stronę kursu.

Teraz, pozostając w trybie edycji, wybieramy Modyfikuj -> Edytuj ustawienia przy tych aktywnościach, które wymagają zaakceptowania klauzuli (czyli te związane z procesem egzaminacyjnym).
Dla każdej z tych aktywności, w formularzu Edycji ustawień aktywności, należy odnaleźć sekcję Ogranicz dostęp i wybrać tam ograniczenie korzystając z przycisku Dodaj ograniczenie -> Ukończenie Aktywności i wybrania z listy nazwy kwestionariusza, który stworzyliśmy (według instrukcji, powinien nazywać się Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu). Ustawienia te powinny wyglądać tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

Image Modified

Ten krok ponawiamy dla każdej aktywności wykorzystywanej w trakcie egzaminu.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("enauczanie","oświadczenie") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsenauczanie oświadczenie

...