Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Aby zalogować się do portalu, klikamy w Portalu Moja PG Zaloguj się (u góry lub w polu Logowanie):

Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony do centralnego punktu logowania. Do rozpoczęcia pracy potrzebny jest login i hasło (login i hasło tworzone są w trakcie aktywacji konta). Osoby posiadające już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl, które do tej pory nie przeprowadzały aktywacji konta (np. uzyskały login jedynie w celu skorzystania z sieci eduroam) powinny wykonać aktywację w celu prawidłowego przypisania przez system odpowiednich uprawnień. Po powtórnej aktywacji konta hasło ani login nie ulega zmianie.
 
Logowanie polega na podaniu identyfikatora:

  • studenci: login w domenie @student.pg.edu.pl np. adaprzyk@student.pg.edu.pl lub skrócony login np. s123456 w polu Identyfikator politechniczny.
  • pracownicy: login w domenie @pg.edu.pl, np. adaprzyk (w przypadku pracowników nie ma konieczności dodawania końcówki @pg.edu.pl)

…oraz hasła i kliknięciu przycisku zaloguj:

Po zalogowaniu do systemu w zależności od posiadanych/nadanych uprawnień, użytkownik w menu zobaczy następujące dostępne dla niego aplikacje (część aplikacji, np. Nauczyciel Pracownik, ze względów bezpieczeństwa dostępna jest tylko z komputerów podłączonych poprzez sieć politechniczną):

Dla każdego użytkownika standardowo dostępne są:

  • Poczta – zapewnia szybki dostęp do poczty politechnicznej bezpośrednio z portalu (login1 i hasło są takie same jak do Moja PG, należy wybrać właściwy serwer Poczta Studencka lub Poczta pracownicza)
  • Moje konto – umożliwia przejrzenie swoich danych i edytowania numeru telefonu, oraz zmiany hasła (zmiana hasła następuje zarówno w ramach portalu, jak i poczty);
  • Pomoc – umożliwia skorzystanie z pomocy, kontakt z Helpdeskiem informatycznym.
  • Mapa kampusu – mapa wszystkich obiektów na PG wraz z salami.

1) loginem w przypadku poczty dostępnej przez klienta web jest początek loginu do Moja PG, bez końcówki @student.pg.edu.pl / @pg.edu.pl – szczegóły na temat dostępu do poczty znajdują się w osobnej instrukcji

  • No labels