Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pracownik Sekretariatu studiów może utworzyć nową Edycję studiów podyplomowych.


Aby utworzyć nową edycje studiów należy wejść w interesujące nas studia, przejść do zakładki Edycje a następnie kliknąć Nowa edycja.

Szczegółowy opis dodawania nowej - pierwszej Edycji studiów znajduje się w zakładce Konfiguracja ogólna Studiów Podyplomowych.

Konfiguracja Edycji Studiów

Aby poprawnie skonfigurować Edycję należy kliknąć ikonę ołówka - edytuj w wierszu w nazwą danej Edycji. Wyświetli się okno, w którym można edytować podstawowe dane Edycji, czyli:

 • numer edycji,
 • planowaną liczbę uczestników,
 • termin rozpoczęci i zakończenia,
 • liczbę semestrów,
 • kierownika i zastępcę kierownika studiów,
 • liczbę punktów ECTS,
 • liczbę godzin,
 • wysokość opłaty za studia i opłaty rekrutacyjnej.

Po wpisaniu lub zamianie podstawowych parametrów klikamy Zapisz. Wyświetlą się dane ogóle Edycji.

Zakładka Szczegóły konfiguracji

W tej zakładce możemy edytować następujące dane:

 • czy edycja dostępna jest w rekrutacji,
 • limit uczestników,
 • datę zakończenia rekrutacji,
 • adres strony www,
 • certyfikat wydawany na zakończenie studiów,
 • podział płatności na raty,
 • służbę finansową - osoby prowadzące obsługę finansową na wydziałach, które prowadzą obsługę administracyjną Studiów podyplomowych w zakresie śledzenia wpłat za Studia wnoszonych przez słuchaczy lub ich pracodawców oraz wystawiania faktur.

Zakładka Przedmioty

W zakładce Przedmioty możemy dodać zdefiniowane wcześniej (na etapie konfiguracji ogólnej) przedmioty. Klikając Dodaj przedmiot wyświetli się lista z przedmiotami przypisanymi do danych studiów.

W tym oknie możemy również dodać nowy przedmiot klikając w dodaj jego definicję do kursu, zostaniemy odesłani do okna, w którym możemy zdefiniować nowy przedmiot.

Aby dodać istniejący już przedmiot klikamy w wiersz z jego nazwą i przedmiot zostanie dodany do listy.

Ikony znajdujące się w wierszu z nazwą przedmiotu to:

 •  strzałka góra/dół  - pozwala na zmianę pozycji przedmiotu, pomaga przy organizacji, 
 •  szczegóły  - pokazuje szczegóły przedmiotu,
 •  ikona diagramu - oceny  - pozwala zobaczyć wystawione oceny, 
 •  wydrukuj protokół  - generuje plik pdf z wystawionymi ocenami,
 •  edycja -  pozwala na edycję przedmiotu - dodanie lub zmianę prowadzącego oraz przypisanie przedmiotu do konkretnego semestru studiów,
 •  usuwanie - pozwala usuwać przedmioty z danej Edycji

Zakładka Lista kandydatów

W tej zakładce znajdują się kandydaci przypisani do danej Edycji studiów. Kandydaci rejestrują się samodzielnie przez system eRekrutacji lub wpisywani są przez sekretariat studiów.

W zależności od statusu kandydata mamy możliwości dokonania akcji w danych kandydatach:

 •  szczegóły - przenosi do szczegółowych danych kandydata,
 •  pobierz druk umowy - umożliwia pobranie umowy dot. warunków uczestnictwa i odpłatności za studia podyplomowe
 •  usuwanie - usuwa kandydata z danej Edycji i przenosi go do listy ogólnej kandydatów danego kierunku studiów,
 •  anuluj akceptuj warunkowo - anuluje wcześniejsze zaakceptowanie podania kandydata
 •  akceptuj warunkowo - akceptuje kandydata pomimo braku niektórych wymaganych dokumentów.

Do podglądu szczegółowych danych kandydata oraz ich edycji możemy przejść klikając w wiersz z nazwiskiem konkretnego kandydata. Zostaniemy przeniesieni do jego danych, które możemy edytować. 

Dodawanie kolejnej Edycji studiów podyplomowych

Po skonfigurowaniu Nowej Edycji studiów, na jej podstawie możemy dodać kolejną, w tym celu należy kliknąć + Nowa edycja.  Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić:

 • numer edycji (stosowana jest numeracja rzymska, arabska lub oznaczenia literowe; numer Edycji powinien być zgodny z dokumentami zatwierdzonymi przez rektora powołującymi lub wznawiającymi Studia podyplomowe),
 • termin rozpoczęcia i zakończenia,
 • zaznaczyć (lub nie) opcję, czy edycja ma być dostępna w rekrutacji,
 • datę zakończenia rekrutacji.

Po wpisaniu danych klikamy Dodaj, powstanie kolejna edycja, której podstawowe dana zostaną skopiowane z poprzedniej Edycji.

Usuwanie edycji

Aby usunąć daną edycję studiów należy kliknąć ikonę kosza w wierszu z tą edycją.

Pojawi się następujący komunikat.

Jeśli chcemy usunąć daną edycję studiów zaznaczamy Tak. Zgodnie z komunikatem kandydaci przypisani do tej edycji zostaną przeniesieni na listę ogólną kandydatów na danych studiach stacjonarnych.


Powiązane artykuły