Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uzupełnieniu danych dotyczących edycji studiów należy wysłać ją do zatwierdzenia, przez Dział Kształcenia.


Aby wysłać Edycję studiów do zatwierdzenia należy przejść do danej Edycji studiów i w sekcji Opcje kliknąć Wyślij do zatwierdzenia. 

Po kliknięciu Wyślij do zatwierdzenia w przypadku kiedy, nie wszystkie dane zostały uzupełnione, wyświetli się okno, w którym zostaną pokazane pola, które należy uzupełnić.

Bez uzupełnienia danych pokazanych w powyższym przykładzie, wysłanie do zaakceptowania nie będzie możliwe, należy cofnąć się do poszczególnych sekcji danej Edycji i uzupełnić poszczególne rubryki (aby zapamiętać jakich danych brakuje w poszczególnych sekcjach brakuje, proponujemy zrobienie zrzut ekranu wyświetlonego okna). 

Gdy wszystkie dane są wpisane lub po uzupełnieniu brakujących informacji, klikamy Wyślij do zatwierdzenia. Pojawi się następujący komunikat.

 

Klikając Wyślij wysyłamy Edycje do weryfikacji przez dział Kształcenia. W tym momencie Status Edycji zmieni się na Weryfikowany, zostanie również zablokowana możliwość zmiany danych.

Dział Kształcenia sprawdza poprawność danych danej Edycji Studiów podyplomowych wprowadzonych do systemu i w razie potrzeby „zwraca” Edycję do poprawy do właściwego sekretariatu Studiów podyplomowych. W razie, zwrotu Edycji do poprawy w zakładce Dane ogóle pokaże się komunikat: powód odesłania do poprawy.

Dane ogólne staną się znowu edytowalne i będzie można nanieść odpowiednie poprawki, a następnie ponownie przesłać do zatwierdzenia. Gdy Dział Kształcenia nie ma więcej uwag do wprowadzonych danych zatwierdza daną Edycję.

Po zatwierdzeniu zmieni się status na Zatwierdzona.

Następnie Sekretariat może rozpocząć realizację danej edycji studiów podyplomowych. 


Powiązane artykuły