Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sekretariat studiów podyplomowych przygotowuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.


Pracownik sekretariatu przed wystawieniem świadectwa, może wysłać powiadomienie grupowe z prośbą o sprawdzenie przez słuchaczy poprawności swoich danych zarejestrowanych w systemie.

Aby wystawić świadectwo ukończenia studiów podyplomowych należy: 

  1. Przejść do wybranej Edycji studiów podyplomowych, następnie do listy słuchaczy, z której należy wybrać osobę.
  2. W zakładce dane osobowe sprawdzić czy słuchacz ma poprawnie wpisane dane osobowe. 
  3. W zakładce przedmioty sprawdzić czy słuchał otrzymał wszystkie wymagane oceny i zaliczenia  
  4. W zakładce płatności sprawdzić czy uregulowane są wymagane płatności.
  5. Jeśli w wyżej wymienionych zakładkach dane nie wymagają poprawy lub uzupełnienia należy przejść do zakładki dokumenty do sekcji Świadectwo ukończenia studiów.  W razie gdyby jednak brakowało danych, klikając Utwórz świadectwo pojawi się komunikat z informacją, że nie można utworzyć nowego świadectw.

    Po uzupełnieniu tych danych należy wrócić do zakładki Dokumenty i ponownie wystawić świadectwo.
  6. Klikając utwórz świadectwo wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić numer świadectwa zgodny z przyjętą numeracją oraz datę uzyskania świadectwa.

7. Pojawi się tabela z informacjami o świadectwie.

Klikając ikonę drukarki system wygeneruje plik pdf ze świadectwem. Należy wskazać miejsce, w którym ma być zapisany plik, następnie można wydrukować wygenerowane świadectwa i przekazać je do podpisu.

Klikając ikonę ołówka w wierszu data uzyskania świadectwa oraz numer świadectwa można edytować te dane przed wydaniem.

Klikając ikonę ołówka w wierszu Data wydania świadectwa oraz ustawienie tej daty spowoduje, że możliwość edycji numeru oraz daty uzyskania świadectwa zostanie zablokowana.

 

8. Po utworzeniu przechodząc do zakładki słuchacz można zmienić status słuchacza z aktywnego na absolwent.

Klikając Tak zaakceptujemy zmianę statusu. 


Powiązane artykuły  • No labels