Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »


Adres podstawowy i dodatkowy (alias) wizytówki

System CMS eKontakt automatycznie nadaje adres każdej wizytówce (nie ma możliwości modyfikacji jego brzmienia). Przydzielony adres istnieje w dwóch wersjach, przy czym każda z tych wersji jest jednakowo ważna (i obowiązuje równolegle z drugą wersją):

pg.edu.pl/(ciąg znaków)_imie.nazwisko
pg.edu.pl/web/(ciąg znaków)_imie.nazwisko
 
Adres w tej formie stanowi podstawowy adres wizytówki. Ze względów technicznych, podstawowy adres URL wizytówki zawiera w sobie, oprócz imienia i nazwiska osoby, dodatkowe znaki (oznaczone powyżej jako ciąg znaków).
 
Istnieje jednak możliwość korzystania z adresu URL o wyższym poziomie estetyki (o większej czytelności), zawierającego wyłącznie imię i nazwisko pracownika. Jest to dodatkowy adres wizytówki (tzw. alias), który wskazuje na adres podstawowy strony osobistej. Ze względu na bardziej korzystne brzmienie, alias może być następnie podawany na innych stronach internetowych lub w materiałach drukowanych, na tradycyjnych papierowych wizytówkach itp. Dla celów informacyjnych, adres aliasu jest wyświetlany jako pierwszy adres URL w polu adres strony domowej na wizytówce tak, jak na poniższej ilustracji. W polu adres strony domowej można również dodatkowo zamieścić adres dowolnej witryny internetowej – wówczas pole będzie wyświetlało dwa adresy jednocześnie: adres aliasu oraz adres witryny internetowej wpisanej przez użytkownika.

Alias (adres dodatkowy wizytówki) może posiadać jedną z dwóch postaci:
 
pg.edu.pl/imie.nazwisko
pg.edu.pl/login
 
Ciąg znaków po ukośniku (/) zależy wprost od wybranego adresu e-mail w ustawieniach konta na portalu Moja PG: Moje konto → zakładka Moje dane → ramka Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) (jest to piąta ramka licząc od góry) tak, jak pokazano na poniższych ilustracjach.


Alias wizytówki w CMS eKontakt tworzony jest na podstawie nazwy wybranego adresu e-mail – wskazanego w górnym polu „E-mail” w ramce Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG).
 
Jeśli dokonano zmiany adresu e-mail (w górnym polu „E-mail”) we wskazanej ramce, wówczas najpóźniej po upływie jednej doby zmiana ta zostanie odwzorowana w wizytówce. Jeśli tak się nie stanie, sprawę należy zgłosić do Helpdesku, którego pracownicy dokonają synchronizacji danych w trybie wymuszonym.
 
Uwaga: w górnym polu „E-mail” można wybrać jeden z dostępnych adresów mailowych w domenie pg.edu.pl – bez możliwości manualnego wpisania dowolnego adresu (nie można więc wskazać np. adresu poczty wydziałowej PG). Podstawowym (ogólnym) adresem każdego pracownika Uczelni pozostaje bowiem poczta w domenie „centralnej” pg.edu.pl. Dodatkowy adres (np. w domenie wydziałowej PG) można wpisać w dolnym polu „E-mail” (pole przyjmuje dowolny adres poczty, również w domenie spoza Uczelni).
 
Przykład:

  1. Pracownik Jan Kowalski w portalu Moja PG domyślnie miał ustawiony adres e-maila jankowal@pg.edu.pl, zatem alias jego wizytówki był następujący: pg.edu.pl/jankowal.
  2. Chcąc uzyskać bardziej estetyczny alias wizytówki, pracownik zmienił w ustawieniach konta w Moja PG adres na: jan.kowalski@pg.edu.pl.
  3. Po upływie jednej doby, zaktualizowany adres aliasu zaczął się wyświetlać na wizytówce w formie: pg.edu.pl/jan.kowalski.
  4. Pracownik może podać adres pg.edu.pl/jan.kowalski np. w slajdach prezentacji pokazywanej na wykładzie studentom, na stronie internetowej z materiałami dydaktycznymi, na drukowanych papierowych wizytówkach itp.


Powiązane artykuły
  • No labels