Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »


Kliknij, aby rozwinąć szczegółowe informacje:

W pierwszej kolejności należy pobrać certyfikat główny PG, który można znaleźć na stronie Centrum Usług Informatycznych (Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG → Certyfikat Główny). Klikamy prawym klawiszem myszy na linku od certyfikatu i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako (lub podobną, komunikat ten może się  różnić w zależności od używanej przeglądarki):

UWAGA!

Pojawienie się takiego (lub podobnego) komunikatu:

…oznacza, że kliknęliśmy na linku lewym klawiszem myszy, a nie prawym tak jak powyżej opisano… Należy powtórzyć powyższy krok.

Po zapisaniu certyfikatu uruchamiamy go (zazwyczaj podwójnym kliknięciem) z miejsca, gdzie został zapisany. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików (i w nim klikamy dwukrotnie na pobrany certyfikat):

Przy próbie otwarcia certyfikatu system może wyświetlić ostrzeżenie – potwierdzamy chęć otwarcia pliku:

Otwarte zostanie okno, w którym będą informacje o certyfikacie. Naciskamy Zainstaluj certyfikat…

Otwiera się Kreator importu certyfikatów, w którym zaznaczamy Komputer lokalny, po czym przechodzimy Dalej:

Po kliknięciu Dalej system możne nas poprosić o potwierdzenie chęci instalacji – potwierdzamy. W klejnym kroku należy zaznaczyć opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie po czym należy kliknąć Przeglądaj…

Wybieramy kontener opisany jako Zaufane główne urzędy certyfikacji i klikamy OK:

Wybrany wcześniej przez nas kontener pojawi się w polu Magazyn certyfikatów, klikamy Dalej:

Otworzy się Kończenie pracy kreatora importu, klikamy Zakończ:

System może wyświetlić dodatkowe ostrzeżenie o zabezpieczeniach (wraz z odciskiem palca ‎44 a5 e9 ff 04 79 52 d6 8e 85 05 a6 9d dd 6c 91 d4 5a 85 c7), klikamy Tak, jeśli takie okno się nie pojawi, to zostanie od razu wyświetlone podsumowanie, klikamy OK:

Pozostałe okno wyświetlające informacje o certyfikacie także możemy zamknąć, klikając OK:

Certyfikat główny PG jest zainstalowany w systemie.

Najczęstszą przyczyną błędów w instalacji certyfikatu jest pozostawienie domyślnej opcji instalacji certyfikatu w magazynie wybieranym automatycznie przez system operacyjny. Jedyna poprawna opcja to Zaufane główne urzędy certyfikacji:


Powiązane artykuły  • No labels