Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »


Aby pobrać plik PIT i RMUA należy zalogować się do portalu Moja PG i przejść do aplikacji Pracownik. W przypadku logowania spoza PG należy zalogować się korzystając z połączenia VPN przez przeglądarkę lub połączenia przez OpenVPN 

Przed pobraniem należy upewnić się, że została wyrażona zgoda na pobieranie dokumentów w formie elektronicznej. Wymagane są dwie zgody - osobna na pobieranie dokumentów podatkowych (PIT), osobna na pobieranie dokumentów ubezpieczeniowych (RMUA0.

Aby wyrazić zgodę na pobieranie dokumentów, w aplikacji Pracownik w zakładce Płace → Zgoda na eDokumenty w kolumnie Akcje należy kliknąć Zmień decyzję i potwierdzić chęć otrzymywania dokumentów w wersji elektronicznej.

Po wyrażeniu zgody zmieni się status na wyrażono zgodę.

 

Następnie należy przejść do zakładki Płace → eDokumenty i  z listy Klasa dokumentów wybrać Dokumenty podatkowe i kliknąć Szukaj. Pojawi się tabelka z dokumentami podatkowymi - PIT. Analogicznie wybierając z listy klasa dokumentów Dokumenty ubezpieczeniowe i klikając Szukaj pojawi się tabelka z dokumentami ubezpieczeniowymi - RMUA.

Klikając Pobierz plik dokumentu, dokument zostanie zapisany na komputerze (przy domyślnych ustawieniach przeglądarki dokument pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane ). W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików.


Powiązane artykuły  • No labels