Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby wyświetlić informację o ocenie śródokresowej należy zalogować się w portalu Moja PG.


Ocena śródokresowa przeprowadzana  jest w połowie okresu kształcenia, tj. po ok. 2 latach, jej wystawienie wymagane jest przez system POLon.

Aby zobaczyć wystawioną ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Student, a tam wybrać zakładkę Szkoła doktorska.

Należy wybrać dyscyplinę - klikając w jej nazwę (klikając na nazwę innej dyscypliny, a następnie klikając odśwież można poznać ocenę z kolejnej dyscypliny, jeśli doktorant kształci się na drugim kierunku).

Poniżej wyświetli się ocena, wraz ze szczegółami jej wystawienia.


Powiązane artykuły