Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia realizacja planu badawczego doktoranta podlega ocenie śródokresowej. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.


Aby uzupełnić ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Dziekanat, następnie w zakładce Studenci wyszukać doktoranta, któremu chcemy wystawić ocenę i przejść od pola III stopień. Wyświetli się pasek, z możliwością wyboru Oceny śródokresowej.

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę.Powiązane artykuły  • No labels