Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia realizacja planu badawczego doktoranta podlega ocenie śródokresowej. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.


Aby uzupełnić ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Dziekanat, następnie w zakładce Studenci wyszukać doktoranta, któremu chcemy wystawić ocenę i przejść do pola III stopień. Wyświetli się pasek, z możliwością wyboru Oceny śródokresowej.

Przechodząc do oceny śródokresowej, w przypadku kiedy doktorant kształci się na kilku dyscyplinach, należy wybrać tą, z której ma być wystawiona ocena - klikając w jej nazwę. Dyscyplina podświetli się na żółto, należy kliknąć Dodaj nową ocenę śródokresową.

Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić dane.

Wpisując pierwsze litery nazwiska przewodniczącego, wyświetli się podpowiedź, klikając w nazwisko wyszukanej osoby zostanie ona zapisana jako przewodniczący. Aby dodać członka komisji należy kliknąć Dodaj członka i analogicznie, jak w przypadku przewodniczącego uzupełnić dane członków. Następnie należy uzupełnić daty, zaznaczyć checkbox z informacją czy recenzja została złożona oraz wkleić link do folderu w usłudze Drive PG, w którym komisja udostępniła całą dokumentację dot. oceny. Następnie uzupełnić datę wystawienia oceny, wybrać z listy uzyskaną ocenę (negatywną lub pozytywną) oraz wpisać uzasadnienie i ewentualne uwagi. Należy również zaznaczyć checkbox z informacją, czy ocena została zatwierdzona.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy je zapisać klikając Zapisz. Ocena zostanie dodana i wyświetlą się jej szczegóły. 

Jeśli zaistnieje potrzeba cofnięcia akceptacji oceny, należy kliknąć Cofnij akcentację oceny. Wyświetli się komunikat z prośbą po potwierdzenie decyzji o cofnięcie akceptacji oceny.


Powiązane artykuły  • No labels