Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby wyświetlić informację o ocenie śródokresowej należy zalogować się w portalu Moja PG.


Ocena śródokresowa przeprowadzana  jest w połowie okresu kształcenia, tj. po ok. 2 latach, jej wystawienie wymagane jest przez system POLon.

Aby zobaczyć wystawioną ocenę śródokresową należy zalogować się do portalu Moja PG, przejść do aplikacji Nauczyciel, a tam wybrać zakładkę III Stopień → Doktoranci.

Z wybieranej listy, należy wybrać status szukanego doktoranta (wszyscy czy aktualnie pod opieką) i kliknąć Szukaj. Pojawi się lista doktorantów spełniających dany status.

Klikając Ocena śródokresowa w kolumnie Akcje wyświetlą się szczegóły wystawionej oceny.Powiązane artykuły