Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zaakceptować propozycję tytuł pracy dyplomowej należy zalogować się do portalu Moja PG i przejść do aplikacji Nauczyciel.


Nauczyciel może zaakceptować tytuł pracy dyplomowej pod warunkiem, że jest dodany jako koordynator kierunku. Koordynatorów kierunków dopisują uprawnieni pracownicy dziekanatu zgodnie z instrukcją Dodawania koordynatora kierunku

Instrukcja krok po kroku

W aplikacji Nauczyciel należy przejść do zakładki Dyplomy → Propozycje tematów. Następnie należy odznaczyć checkbox Moje tematy i ustawić odpowiednie filtry wyszukiwania m.im jednostka organizacyjna, semestr akademicki, itp.  Ważne, aby wartość filtru Status ustawiona była na Do zatwierdzenia, a wartość filtru Kierunek studiów była ustawiona na kierunek, na którym nauczyciel jest koordynatorem. 

Po kliknięciu Szukaj, wyświetli się lista tematów do zatwierdzenia. 

W kolumnie akcje do wyboru będą 4 możliwe czynności do wykonania:

  •  - szczegóły - możliwość zapoznania się ze szczegółami proponowanego tematu pracy,
  •  - odesłanie do poprawy - umożliwi odesłanie tematu pracy do poprawy z możliwym komentarzem,
  •  - odrzucenie tematu - spowoduje odrzucenie tematu.
  • - zatwierdź temat - zatwierdza temat 

Po zatwierdzeniu tematu zmiana się status na Zatwierdzony. W tym momencie pracownicy dziekanatu mają możliwość przypisania autora.


Powiązane artykuły