Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tworzenie podkatalogów

  1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
  2. Wejdź do katalogu wewnątrz którego zamierzasz utworzyć podkatalog.
  3. W górnej części widoku zlokalizuj opcję Dodaj katalog i kliknij na nią.

  4. W wyświetlonym polu podaj nazwę tworzonego katalogu i zatwierdź przyciskiem Utwórz katalog. Podfolder zostanie utworzony.

Usuwanie podkatalogów (włącznie z zawartością)

Uwaga: usunięcie katalogu jest czynnością trwałą, której nie można cofnąć (nie można odzyskać skasowanych danych). Zachowaj ostrożność.

  1. Wejdź do lokalizacji wewnątrz której zamierzasz usunąć jeden z podkatalogów.
  2. Zlokalizuj żądany folder przeznaczony do usunięcia. Następnie w wierszu z nazwą tego folderu kliknij na ikonę kosza.

  3. Upewnij się, czy do usunięcia wskazany został właściwy folder. Jeśli tak, potwierdź zamiar.
  4. Podany katalog zostanie trwale usunięty wraz z zawartością.