Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wgrywanie plików do files.pg.edu.pl

 1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
 2. Wejdź do katalogu wewnątrz którego zamierzasz wgrać plik/pliki.
 3. Kliknij na opcję Dodaj plik w tym folderze

 4. Wyświetlony zostanie obszar (w niebieskiej ramce) służący do wgrywania zasobów.


 5. Możesz wgrać jeden plik lub wiele plików jednocześnie (do jednego bieżącego katalogu):
  1. poprzez przeciągnięcie myszką pliku/plików - metodą drag&drop: z lokalnego dysku komputera na serwer. Pliki należy "upuścić" w obszarze niebieskiej ramki.
     LUB
  2. poprzez wskazanie plików z komputera - kliknij lewym przyciskiem myszy w dowolnym obszarze niebieskiej ramki. Otwarte zostanie okno do wskazania plików. Za pomocą klawisza SHIFT możesz wskazać wiele plików jednocześnie.

Kasowanie plików w menedżerze mediów files.pg.edu.pl

Uwaga: usuwanie plików jest czynnością trwałą, której nie można cofnąć (nie można odzyskać skasowanych danych). Zachowaj ostrożność.

 1. Wejdź do katalogu wewnątrz którego umieszczony jest plik przeznaczony do usunięcia.
 2. Zlokalizuj żądany zasób, po czym w wierszu z nazwą tego pliku kliknij na ikonę kosza - tak jak na ilustracji. Finalnie w wyświetlonym oknie potwierdź zamiar usunięcia zasobu.

 • No labels