Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Związek z uczelnią ->Umowa o pracę (A)Umowa cywilno-prawna (B)Umowa "sztuczna" (C)Doktorant (D)Student (E)
Uwagi
Typ umowy zawieranej ze wszystkimi osobami współpracującymi, które nie mają umowy o pracę.Opcja niedostępna dla osób spoza CUI (konta techniczne itp.)Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).Jeżeli ma umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, należy postępować jak w przypadku pracownika (kolumny A i B).
Dodanie osoby do systemu (skąd się biorą dane osoby na PG)Dział Osobowy (po podpisaniu umowy)

Osoba uprawniona w danej jednostce (np. Biuro Wydziału)

Centrum Usług InformatycznychRekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni itp.Rekrutacja/Przeniesienie z innej Uczelni/Ręczna rekrutacja (program wymiany międzynarodowej itp.)
Aktywacja konta
 1. Osoby posiadające numer PESEL aktywują konto samodzielnie w Moja PG ("Załóż konto"), tylko z sieci politechnicznej, z użyciem numeru osobowego (znajduje się na umowie o pracę)
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL mogą aktywować konto jak opisano poniżej (3 i 4)
 3. Przez pracownika Helpdesku przy osobistej wizycie1)
 4. Przez pracownika Helpdesku, na polecenie przełożonego, o ile podano numer komórkowy do resetu hasła

Osobista wizyta w Helpdesku (z dokumentem tożsamości).





Uzyskanie loginu do Moja PG
 1. Automatycznie w momencie aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W momencie aktywacji konta przy wizycie osobistej w Helpdesku1)
 4. Przekazane przez pracownika Helpdesku do przełożonego




Uzyskanie hasła do Moja PG
 1. Samodzielne wprowadzenie przy aktywacji konta
 2. Osoby nieposiadające numer PESEL w trakcie kontaktu z Zespołem Helpdesk (3 i 4)
 3. W trakcie osobistej wizyty w Helpdesku1)
 4. Samodzielnie, na podstawie numeru PESEL lub numeru dokumentu, przy pomocy resetu hasła z użyciem numeru komórkowego




PocztaSkrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Skrzynka pocztowa w domenie pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)

Wyjątki:

 • Doktorant był Studentem PG a chce uzyskać alias poczty w domenie pg.edu.pl - należy wykonać ponowną aktywację konta studenckiego, koniecznie z użyciem tego samego hasła, którego używano do konta studenckiego (to będzie ta sama skrzynka pocztowa)
 • doktorant mający podpisaną umowę o pracę lub cywilno-prawną aktywuje konto jak opisano w kolumnie A i B (to będzie nowa, pracownicza skrzynka pocztowa)
Skrzynka pocztowa w domenie student.pg.edu.pl tworzona automatycznie w momencie aktywacji konta - nadawany jest skrócony adres (login) poczty oraz alias składający się z imienia i nazwiska2)
Uzyskanie podstawowych dostępów do Moja PGAutomatyczne nadanie roli PRACOWNIK po aktywacji konta.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Nadanie roli PRACOWNIK przez Helpdesk.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.Automatyczne nadanie roli STUDENT po aktywacji konta.
Uzyskanie rozszerzonych dostępów do Moja PG




Uzyskanie dostępów do Moja PG obejmujących dane osobowe




1) Osobiste wizyty w Helpdesku wymagają posiadania dokumentu tożsamości

2) W przypadku dublujących się nazwisk tworzone są loginy i/lub aliasy zawierające kolejne cyfry; w przypadku nazwisk dwuczłonowych może wystąpić problem z właściwym utworzeniem aliasu (należy wówczas się skontaktować z Helpdeskiem w celu wykonania korekty).

 • No labels