Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zgodnie z przepisami prawa oraz z ZR 20/2018, dostęp do systemów zawierających dane osobowe wymaga wcześniejszego złożenia oświadczenia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Istnieje kilka różnych zbiorów danych - dane studenckie, pracownicze, dane o stypendiach, dane kandydatów na studia itp. Każdy ze zbiorów wymaga osobnego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku rozszerzania dostępów w danej aplikacji, jeżeli przetwarzane dane należą do tego samego zbioru, nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia (np. w momencie, kiedy pracownik Dziekanatu otrzymuje dodatkowe uprawnienia w ramach Dziekanatu), ale jeżeli dane należą do innego zbioru (np. pracownik Dziekanatu ma otrzymać dostęp do systemu rekrutacyjnego), należy złożyć oświadczenie.

W trakcie nadawania uprawnień pracownik może zostać poproszony o dostarczenie wcześniej podpisanego oświadczenia do wglądu. W przypadku braku kopii oświadczenia konieczne będzie ponowne złożenie dokumentu.

Aktualny wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych znajduje się w zał. 1.6 do ZR 20/2018 roku. Wersję edytowalną tego oświadczenia do wybranego systemu można pobrać z Repozytorium. Oświadczenie wystawia KJO1), na oświadczeniu podpisuje się pracownik (na odwrocie), KJO przekazuje oświadczenie do właściwego GUZ2), który po wydaniu zgody przekazuje wniosek do ASI3). Nadanie uprawnień odbywa się na podstawie zgłoszenia wysłanego na Helpdesk przez KJO.


1) KJO - Kierownik Jednostki Organizacyjnej

2) Główny Użytkownik Zbioru; Najczęściej używane zbiory: Dane Studentów eDziekanat, eRekrutacja) - Agnieszka Krysiak; Dane stypendialne (eStypendia) - Marek Dzida; Dane Pracowników - Joanna Zielińska; Studia Podyplomowe - Dziekan Wydziału.

3) Administrator Systemów Informatycznych