Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »


W widoku obsługi poczty elektronicznej, w lewej pionowej kolumnie tuż przy standardowych folderach konta (Skrzynka odbiorcza, Wysłane itp.) znajdziesz również sekcję Archiwum, domyślnie podzieloną na podfoldery będące tożsame z kolejnymi latami (podfoldery te tworzą się automatycznie w trakcie archiwizowania poczty). To miejsce w koncie pocztowym służy do wygodnego archiwizowania korespondencji elektronicznej: dowolną wiadomość e-mail możesz przenieść w wybrany podfolder Archiwum, zwalniając w ten sposób miejsce na osobistym koncie.Info

Przestrzeń Archiwum posiada własny i odrębny (względem konta pocztowego) limit pojemności wynoszący domyślnie 4GB. E-maile przeniesione do Archiwum nie zajmują zatem pojemności konta osobistego.

Foldery i podfoldery w ramach Archiwum

Foldery domyślnie utworzone w Archiwum możesz wprawdzie skasować (ew. operację zaleca się wykonać spod webmail-a, a nie spod innego klienta), nie jest to jednak zalecane. Inicjalnie dostępne foldery wykorzystywane są do przenoszenia e-maili z danego roku z konta osobistego do przestrzeni archiwum. Oprócz nich, możesz utworzyć swoje własne katalogi oraz podfoldery w ramach tych katalogów. Czynności te należy wykonać spod klienta webmail, dzięki temu będą one dostępne również spod innych klientów poczty. Własne foldery Archiwum najlepiej tworzyć z poziomu webmail-a, dzięki czemu zmiany będą się mogły rozpropagować do innych klientów poczty, z których korzysta użytkownik (w innym przypadku na uwzględnienie zmian może być potrzebny dłuższy czas).

Aby utworzyć własny katalog, w wierszu z nagłówkiem pn. Archiwum kliknij ikonę menu, a następnie opcję Dodaj nowy folder.

Usunięcie katalogu możliwe jest po kliknięciu na jego nazwę, a następnie na ikonę menu widoczną po prawej stronie od nazwy katalogu. W wyświetlonym menu wybierz Usuń.

Archiwizacja poczty

W celu przeniesienia zbiorczo wielu wiadomości do Archiwum, zaznacz e-maile (za pomocą pól do zaznaczania – w 1. kolumnie na wykazie e-maili lub klikając na kolejne wiadomości z przytrzymanym lewym klawiszem Shift) po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Archiwum. Wiadomości zostaną przeniesione do przestrzeni Archiwum, do odpowiedniego katalogu (zgodnie z rokiem, z którego mailie pochodzą).

Zaznaczone wiadomości (lub pojedynczą wiadomość) możesz również bezpośrednio umieścić we własnym katalogu, z pominięciem domyślnych folderów oznaczających kolejne lata. W tym celu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wskazanych mailach, z widocznego menu wybierz opcję Przenieś. Następnie wskaż konkretny katalog będący w przestrzeni Archiwum i potwierdź przyciskiem Przenieś.

Informacje uzupełniające

Wszelkie wiadomości umieszczone w Archiwum pozostają na serwerze pocztowym PG, w obszarze przypiętym do Twojego konta pocztowego. Dzięki temu, zarchiwizowane informacje będą dostępne również spod innych klientów poczty, w tym na urządzeniach mobilnych. Wiadomości zarchiwizowane zajmują wyłącznie przestrzeń archiwum (tj. nie obciążają przestrzeni konta pocztowego), której limit pojemności wynosi 4GB.

Zarchiwizowaną korespondencję możesz w każdej chwili przywrócić do folderów konta pocztowego (o ile na koncie jest odpowiednio wiele wolnego miejsca). W tym celu zaznacz wiadomość lub wiele maili, po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Przenieś. Wskaż miejsce docelowe i potwierdź przyciskiem Przenieś. Oznaczone e-maile zwolną przestrzeń Archiwum i znów obciążą miejsce w ramach konta pocztowe


Powiązane artykuły

  • No labels