Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W razie potrzeby Redaktor może zmodyfikować kolejność stron wyświetlanych w prawej bocznej nawigacji. W tym celu należy przejść do strony, która jest nadrzędna w stosunku do poziomu stron, których kolejność użytkownik zamierza zmienić.

Będąc w trybie edycji wspomnianej strony nadrzędnej, wystarczy wywołać opcję Zarządzaj elementem → Menu tak, jak pokazano na ilustracji.

Następnie zostanie wyświetlony widok zarządzania pozycjami menu nawigacyjnego. Zmiana kolejności pozycji może się odbywać na dwa sposoby:

  • wizualnie za pomocą myszki (drag&drop) - każda pozycja listy zaopatrzona jest w ikonępozwalającą na przeciągnięcie wybranego wiersza wyżej lub niżej w ramach listy (metoda zalecana ze względu na wygodę pracy),
  • manualnie za pomocą ustalenia wartości wag dla każdej pozycji (wagi stanowią umowne wartości istotności każdej pozycji) - do włączenia tego trybu służy opcja Pokaż wagi wierszy dostępna z prawej strony nad nagłówkiem listy z pozycjami.

Przełączanie pomiędzy ww. trybami dokonuje się za pomocą opcji Pokaż wagi wierszy/Ukryj wagi wierszy dostępnej z prawej strony nad nagłówkiem listy z pozycjami.

Rekomendujemy metodę wizualną - przeciąganie pozycji za pomocą myszki ze względu na szybkość i wygodę.

Aby zmienić położenie konkretnej pozycji, najedź wskaźnikiem myszy na ikonędostępną w danym wierszu. Przytrzymując lewy przycisk myszki, przeciągnij pozycję w górę lub w dół, zgodnie z potrzebami.

Jeśli modyfikowana pozycja nie jest na samej górze listy, to możliwe jest również przeciąganie pozycji w poziomie: w prawo lub w lewo. Powoduje to uzyskanie większego lub mniejszego wcięcia pozycji na liście pozycji. Wcięcie sygnalizuje tu wizualne zagnieżdżenie pozycji, jakie będzie zastosowane w bocznej nawigacji strony internetowej.

Pojedyncze wcięcie na liście tożsame jest w zagnieżdżeniem 1. poziomu w nawigacji, podwójne wcięcie na liście tożsame jest w zagnieżdżeniem 2. poziomu w nawigacji bocznej strony.

Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Aktualizuj dostępnym w dolnej części widok zarządzania pozycjami menu nawigacyjnego.

Dodatkowe wyjaśnienie

W opcji Zarządzaj elementem → Podstrony dostępny jest wprawdzie przycisk pn. Zaktualizuj kolejność podstron, nie ma on jednak spodziewanego zastosowania i użytkownikowi zwracać będzie za każdym razem błąd:
Wystąpił błąd w AJAX HTTP. Błąd HTTP: 500

Wyjaśniamy, że ze względów technicznych niemożliwe jest wizualne ukrycie ww. przycisku, mimo że nie pełni on zamierzonej roli.


  • No labels