Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zatwierdzanie wniosku urlopowego przez przełożonego może być procesem jednoetapowym lub wieloetapowym. Osoba zatwierdzająca wniosek urlopowy (przełożony) jest przypisana do wniosku przez osobę (pracownika) tworzącą wniosek lub przekazującą wniosek do zatwierdzenia. Przełożony zatwierdzający wnioski urlopowe uzyska do zatwierdzenia listę tylko tych wniosków, na których został przez pracownika wpisany jako zatwierdzający.

W przypadku zamiaru ostatecznego zatwierdzenia wniosku urlopowego, przełożony wskazuje wniosek i zatwierdza go bez podania osoby do dalszego zatwierdzenia.

W przypadku zamiaru wstępnego zatwierdzenia wniosku (parafowania wniosku), przełożony wskazuje i zatwierdza go z jednoczesnym przypisaniem do niego osoby, która powinna dokonać zatwierdzenia na wyższym szczeblu organizacyjnym. Podobnie może postąpić kolejny zatwierdzający, jeśli nie posiada uprawnień do zatwierdzenia ostatecznego wniosku. W przypadku zamiaru ostatecznego zatwierdzenia, należy zatwierdzić wniosek bez wskazywania osoby do dalszego zatwierdzenia.


Aby zatwierdzić wniosek urlopowy należy:

  1. Zalogować się w portalu MojaPG moja.pg.edu.pl
  2. Kliknąć w ikonkę Pracownik

 

3. Wybrać zakładkę Zarządzanie urlopami

4.Wybrać opcję Do zatwierdzenia 

5Na liście wniosków do zatwierdzenia wskazać zatwierdzany wniosek, klikając w kolumnie Akcje w przycisk Zatwierdź  

6. W przypadku zamiaru zatwierdzenia ostatecznego wniosku, należy pozostawić nie wypełnione pole Do zatwierdzenia przez na poniższej formatce oraz zatwierdzić wniosek przyciskiem Zatwierdź ostatecznie; w przypadku zamiaru wstępnego zatwierdzenia wniosku (parafowania), należy w polu Do zatwierdzenia przez wstawić nazwisko osoby zatwierdzającej i zatwierdzić wniosek przyciskiem Parafuj.
Przed zatwierdzeniem lub parafowaniem wniosku urlopowego możliwa jest korekta liczby godzin (w przypadku nauczycieli dni) trwania urlopu w polu Czas trwania. 

7.  Zatwierdzony wniosek urlopowy zniknie z listy wniosków do zatwierdzenia; w przypadku zatwierdzenia ostatecznego, jego status zmieni się na Zatwierdzony; w przypadku parafowania wniosku, wniosek pojawi się na liście wniosków do zatwierdzenia u osoby wskazanej podczas zatwierdzania w polu Do zatwierdzenia przez.

Wszystkie wnioski, do których ma dostęp osoba zarządzająca urlopami w ramach określonych jednostek organizacyjnych, są dostępne w opcji Wnioski urlopowe


Parafowanie wniosków urlopowych przez osoby zatwierdzające wnioski przebiega identycznie jak Zatwierdzenie wniosku urlopowego.


Przełożony pracownika składającego wniosek urlopowy może nie wyrazić zgody na przyznanie mu urlopu. W takim przypadku na liście wniosków urlopowych powinien wskazać wniosek, który zamierza odrzucić, wciskając w kolumnie Akcje przycisk Odrzuć . W wyniku tego pojawi się formatka, na której można wpisać komentarz w polu Notatka oraz przyciskiem Odrzuć należy potwierdzić zamiar niewyrażenia zgody na przyznanie pracownikowi urlopu.

Wniosek urlopowy po jego odrzuceniu przez przełożonego zniknie z jego listy wniosków do zatwierdzenia i przyjmie status Odrzucony.


Przełożony pracownika składającego wniosek urlopowy może warunkowo nie wyrazić zgody na przyznanie mu urlopu. W takim przypadku na liście wniosków urlopowych powinien wskazać wniosek, który zamierza odesłać do pracownika do poprawy, klikając w kolumnie Akcje przycisk Do poprawy  . W wyniku tego pojawi się formatka, na której można wpisać komentarz w polu Notatka oraz przyciskiem Do poprawienia należy potwierdzić zamiar tymczasowego nie wyrażenia zgody na przyznanie pracownikowi urlopu pod warunkiem opisanym w komentarzu (notatce).

Wniosek urlopowy po jego odesłaniu przez przełożonego do poprawy zniknie z jego listy wniosków do zatwierdzenia i przyjmie status Do poprawy.


W przypadku kiedy pracownik zamierza zmienić zatwierdzony wcześniej przez przełożonego wniosek urlopowy, tworzy jego nową wersję o nazwie Zmiana. Każda taka zmiana musi być również zatwierdzona przez przełożonego. Pracownik przekazuje zmianę do zatwierdzenia, która w wyniku tego pojawia się na liście wniosków do zatwierdzenia u przełożonego. Zatwierdzenie takiej zmiany przebiega identycznie jak zatwierdzenie każdego innego wniosku urlopowego – sposób postępowania został opisany w Zatwierdzenie wniosku urlopowego.

Pracownik może również zrezygnować z przyznanego mu urlopu. W wyniku tego powstaje nowa wersja wniosku o nazwie Rezygnacja. Rezygnacja z urlopu musi być zatwierdzona przez przełożonego. Po przekazaniu przez pracownika rezygnacji do zatwierdzenia, pojawia się ona na liście wniosków do zatwierdzenia przez przełożonego. Zatwierdzenie rezygnacji z przyznanego wcześniej urlopu przebiega identycznie jak zatwierdzenie każdego innego wniosku urlopowego – sposób postępowania został opisany w Zatwierdzenie wniosku urlopowego.

Powiązane artykuły