Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osoba zarządzająca urlopami pracowników może w imieniu pracownika utworzyć wniosek urlopowy, przekazać go do zatwierdzenia, zmienić zatwierdzony wniosek lub zrezygnować na życzenie pracownika z jego urlopu. Funkcjonalności te są istotne w przypadku, kiedy pracownik, nie mając dostępu do komputera, nie jest w stanie samodzielnie utworzyć elektronicznego wniosku urlopowego i dostarczy go w formie papierowej.


W przypadku wniosków o urlop wypoczynkowy, najprostszym sposobem utworzenia wniosku urlopowego jest jego zaplanowanie w kalendarzu dostępnym w opcji Plany urlopowe. Szczegóły zostały opisane w rozdziale Przegląd i ewidencja planów urlopowych.

Za pomocą formularza przedstawionego poniżej można utworzyć nowy wniosek urlopowy, zarówno dla urlopów wypoczynkowych, jak i innych rodzajów nieobecności, np. urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia, zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 itp.

 1. Po wybraniu opcji Wnioski urlopowe kliknąć przycisk Dodaj (pod tabelką po lewej) 
 2. Wypełnić poszczególne pola wniosku

4. Zapisać wniosek o urlop przyciskiem Zapisz wersję roboczą (wniosek uzyska status: Plan) lub przekazać wniosek od razu do zatwierdzenia przez przełożonego przyciskiem Do zatwierdzenia (wniosek uzyska status: Do zatwierdzenia).

Tak utworzony wniosek urlopowy zostanie zapisany w kalendarzu planów urlopowych – szczegóły zostały opisane w Przegląd planów urlopowych.

Zatwierdzający wnioski urlopowe może nie wyrazić zgody na przyznanie pracownikowi urlopu. W takim przypadku odrzuci wniosek urlopowy. Wniosek przyjmie status: Odrzucony.

Wniosek o statusie Odrzucony można usunąć poprzez wybranie akcji Usuń (w ostatniej kolumnie tabelki).

Zatwierdzający wnioski urlopowe może żądać korekty treści wniosku urlopowego. W takim przypadku  wniosek otrzyma status Do poprawy.

W związku z tym istnieje kilka możliwości:

 • edytowanie wniosku w celu wprowadzenia zmian w jego treści – poprzez przycisk (w ostatniej kolumnie tabelki);
 • przekazanie wniosku ponownie do zatwierdzenia – poprzez przycisk 
 • zrezygnowanie z urlopu (usunięcie wniosku urlopowego) – poprzez przycisk 

Z przyznanego urlopu (wnioski o statusie Zatwierdzony) można zrezygnować.

 1. Po wybraniu opcji Wnioski urlopowe, kliknąć przycisk Rezygnacja (w ostatniej kolumnie tabelki).
 2. Wybranie osoby zatwierdzającej rezygnację w polu Do zatwierdzenia przez
 3. Przekazanie rezygnacji z urlopu do zatwierdzenia przez przełożonego danego pracownika poprzez kliknięcie w przycisk Rezygnacja do zatwierdzenia  (status rezygnacji zmieni się na Do zatwierdzenia)
 4. Uzyskanie zgody na rezygnację z urlopu od przełożonego – status rezygnacji: Zatwierdzony. Zatwierdzoną rezygnację można usunąć, klikając w przycisk . W wyniku akcji usunięcia zostaną usunięte wszystkie wersje wniosku, którego dotyczy rezygnacja.

Może istnieć potrzeba zmiany przyznanego wcześniej urlopu (wnioski o statusie Zatwierdzony). Potrzeba zmiany może być podyktowana przyczynami niezależnymi od wnioskodawcy, jak np. choroba w trakcie przebywania na urlopie, skutkująca uzyskaniem lekarskiego zaświadczenia o niezdolności do pracy. Potrzeba zmiany może też wynikać z przyczyn leżących po  stronie wnioskującego, jak np. zmiana planów, chęć przesunięcia terminu urlopu, jego skrócenia, itd. W obu przypadkach zmiana wymaga zatwierdzenia przez przełożonego.

Aby zmienić wniosek urlopowy należy:

 1. Po wybraniu opcji Wnioski urlopowe, kliknąć przycisk Zmiana (w ostatniej kolumnie tabelki). W wyniku tej operacji pojawi się możliwość zmiany treści wniosku na formularzu identycznym do formularza tworzenia nowego wniosku.
 2. Po wprowadzeniu zmian należy wybrać osobę zatwierdzającą wniosek w polu „Do zatwierdzenia przez oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz wersję roboczą (powstanie kolejna wersja wniosku: Zmiana, o statusie Nowy) lub zapisać z jednoczesnym przekazaniem do zatwierdzenia przez przełożonego pracownika za pomocą przycisku Do zatwierdzenia (powstanie kolejna wersja wniosku: Zmiana, o statusie Do zatwierdzenia).
 3. Jeżeli wcześniej nie przekazano zmiany wniosku do zatwierdzenia przez przełożonego, należy kliknąć w przycisk Do zatwierdzenia (status wniosku „zmiana” zmieni się na Do zatwierdzenia) 
 4. Uzyskanie zgody od przełożonego pracownika na zmianę wniosku – status wniosku „zmiana”: Zatwierdzony.

Powiązane artykuły