Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Ta opcja umożliwia dodanie nowego wpisu o pracy N-B. 


Dodawanie publikacji rozpoczynamy od wyboru rodzaju pracy N-B (kliknij aby rozwinąć):

Wyróżniamy następujące rodzaje prac:

1. Publikacja monograficzna – obejmuje punktowane publikacje monograficzne spełniające wymogi MNiSW dot. sposobu wydawania (zgodnie z procedurami recenzenckimi)  i objętości wydawniczej:

  • monografia autorska – monografia dla której nie wyróżniono autorstwa poszczególnych rozdziałów
  • monografia wieloautorska – monografia  dla której wyróżniono autorstwo poszczególnych rozdziałów
  • rozdział w monografii wieloautorskiej – rozdział z wyróżnionym autorstwem w monografii wieloautorskiej

2. Artykuł w czasopiśmie – wpisywanie są artykuły z czasopism z list ministerialnych A,B,C  w wersji elektronicznej i drukowanej oraz artykuły w czasopismach z poza list:

  • w wersji drukowanej(również elektronicznej)
  • tylko w wersji elektronicznej

3. rozprawa doktorska wpisywane są rozprawy doktorskie pracowników PG i spoza uczelni
4. dorobek artystyczny i projektowy – dotyczy głównie architektury, wpisywane są projekty i dorobek artystyczny
5. publikacja dydaktyczna – wszelkiego rodzaju skrypty uczelniane, podręczniki akademickie
6. aktywność konferencyjna – wszystko co dotyczy materiałów konferencyjnych, referaty, prezentacje, komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia, współorganizacja konferencji, rola moderatora panelu dyskusyjnego; prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne, plakat, sprawozdanie z międzynarodowych konferencji i sympozjów

W następnym etapie należy uzupełnić wspólne dla wszystkich rodzajów publikacji pola w sekcji Autorzy i Tytuł.


Powiązane artykuły  • No labels